Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 71
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-23
Uchwała nr II.15.14 Rady Miasta Ełku z dn. 23.12.2014 — określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r. …II.15.14 Rady Miasta Ełku z dn. 23.12.2014 określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r. podatki podatki…
podatki
2. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-27
Uchwała nr III.27.15 Rady Miasta Ełku z dn. 27.01.2015 — w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym na terenie Gminy Miasta Ełk …na terenie Gminy Miasta Ełk mieszkanie chronione Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości pomoc społeczna
3. Sesja nr 4 z dnia
2015-02-24
Uchwała nr IV.36.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.02.2015 — wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości …IV.36.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.02.2015 wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości bonifikata nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
4. Sesja nr 4 z dnia
2015-02-24
Uchwała nr IV.42.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.02.2015 — w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców ul. 11-go Listopada w Ełku, dotyczącej sprzedaży działek, położonych w Ełku, przy ul. 11-go Listopada, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów nr: 14/6, 29, 16, 19/1, 19/2, stanowiących własność Gminy Miasta Ełku, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych …ewidencji gruntów nr: 14/6, 29, 16, 19/1, 19/2, stanowiących własność Gminy Miasta Ełku, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych skarga skargi…
skargi
5. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-31
Uchwała nr V.59.15 Rady Miasta Ełku z dn. 31.03.2015 — w sprawie zmiany uchwały o wyrażeniu zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta Ełku bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności …udzielenie przez Prezydenta Miasta Ełku bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności bonifikata nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
6. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-31
Uchwała nr V.60.15 Rady Miasta Ełku z dn. 31.03.2015 — w sprawie zmiany uchwały o gospodarowaniu nieruchomościami stanowiącymi przedmiot własności i przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ełku …V.60.15 Rady Miasta Ełku z dn. 31.03.2015 w sprawie zmiany uchwały o gospodarowaniu nieruchomościami stanowiącymi przedmiot własności i przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ełku nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
7. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-30
Uchwała nr VIII.78.15 Rady Miasta Ełku z dn. 30.06.2015 — Zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz budowli zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Miasta Ełk w ramach programu pomocy de minimis …VIII.78.15 Rady Miasta Ełku z dn. 30.06.2015 Zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz budowli zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na […] terenie Miasta Ełk w ramach programu pomocy de minimis podatki nieruchomości podatki nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości podatki
8. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-30
Uchwała nr VIII.79.15 Rady Miasta Ełku z dn. 30.06.2015 — Wyrażenie zgody odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody stwierdzające nieważność uchwały …Wyrażenie zgody odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody stwierdzające nieważność uchwały bonifikata nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
9. Sesja nr 9 z dnia
2015-08-25
Uchwała nr IX.95.15 Rady Miasta Ełku z dn. 25.08.2015 — wyrażenie zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży nieruchomości komunalnych …IX.95.15 Rady Miasta Ełku z dn. 25.08.2015 wyrażenie zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży nieruchomości komunalnych bonifikata nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
10. Sesja nr 9 z dnia
2015-08-25
Uchwała nr IX.96.15 Rady Miasta Ełku z dn. 25.08.2015 — w sprawie zmiany uchwały o gospodarowaniu nieruchomościami stanowiącymi przedmiot własności i przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ełku …IX.96.15 Rady Miasta Ełku z dn. 25.08.2015 W sprawie zmiany uchwały o gospodarowaniu nieruchomościami stanowiącymi przedmiot własności i przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ełku nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8

Komisje

Wyniki 1–4 z 4
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rewizyjna …Listopada, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr: 29/7, stanowiącej własność Gminy Miasta Ełku, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2015-09-28 9:00 10:25 Przyjęcie protokołu z kontroli inwestycji skatepark; Rozpatrzenie skargi […] Miasta Ełku Nr XIV.128.2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.; Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełk za I półrocze 2015 roku…
2. Komisja Budżetowa i Rozwoju …nt. uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody przed Starostą Ełckim w postępowaniu o zwrot wywłaszczonej nieruchomości. 2014-12-22 10:00 11:20 opinie Komisji do projektów uchwał […] odpadami w Gminie Miasto Ełk; Omówienie bieżących planów zagospodarowania przestrzennego opracowywanych przez Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami; Opinia Komisji do projektów uchwał 2016-03-21 11:00 13:15 w sprawie wyrażenia zgody […] na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnej; w sprawie ustalenia cen za przejazdy i wysokości opłata dodatkowych za niedopełnienie obowiązków zapłaty należności przewozowych oraz zasad korzystania z lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta i…
3. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …Raporty z konsultacji społecznych, dyskusja nt. budżetu miasta na 2015 rok, opinia do projektu uchwały nt. wywłaszczonej nieruchomości 14:40 2014-12-19 11:00 Koncepcja funkcjonalno-użytkowa boiska pełnowymiarowego obok Targowiska Miejskiego, opinie […] Omówienie bieżących planów zagospodarowania przestrzennego opracowywanych przez Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, 2). Sprawozdanie z działalności Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku, przyjęte przez Zgromadzenie Związku w dniu 23 grudnia […] odpadami w Gminie Miasto Ełk; Omówienie bieżących planów zagospodarowania przestrzennego opracowywanych przez Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami; Opinia Komisji do projektów uchwał 2016-03-18 11:00 12:55 W sprawie wyrażenia zgody…
4. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …uchwał 2015-11-23 14:30 15:40 zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016r.; w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków […] w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017; w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok; w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok; uchylająca…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–4 z 4
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Radni odpowiadają na pytania po debacie 2016-11-02 …biblioteka /filia/, ale życie może zweryfikować  zasadność alokacji instytucji publicznych. Natomiast uważam, że miasto przy sprzedaży nieruchomości winno zabezpieczyć się zachowując swój teren, na którym można by było po […] obecnej kadencji Rady Miasta tak zazwyczaj jest. Już na etapie tworzenia planu zagospodarowania przestrzennego, czy też sprzedaży nieruchomości, tworzy się przestrzeń, z przeznaczeniem na usługi publiczne. Rolą radnego jest „pilnowanie” tematu na […] etapie opracowania dokumentacji i ewentualnie wnoszenie uwag do planu zagospodarowania i warunków sprzedaży nieruchomości. Na osiedlu Konieczki większość terenów należy do Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt”. Nie było…
2. Trudne decyzje na ul. Wojska Polskiego 2017-11-13 …z Wojska Polskiego. Mieszkańcy i radni pytali również o zaplanowane rozwiązania wyjazdów z nieruchomości przy głównej ełckiej ulicy, umiejscowienie przejść dla pieszych oraz udogodnień dla osób…
3. Dotacje na remonty i prace konserwatorskie dostępne 2018-11-02 …Do niedawna dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty mogli otrzymać właściciele tylko tych nieruchomości, które znajdowały się w rejestrze zabytków. W Ełku na tę listę wpisanych jest tylko niespełna…
4. Na czym stanęły plany przebudowy WP po spontanicznych konsultacjach? 2018-07-02 …listopada, Kajki, Sikorskiego z Wojska Polskiego. - relokacja przystanków autobusowych, - umiejscowienie wyjazdów z nieruchomości, - umiejscowienie przejść dla pieszych oraz poprawa ich bezpieczeństwa; - uwzględnienie osób z niepełnosprawnościami i ich potrzeb…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Wyniki 1–6 z 6
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Nikodem Wacław Kemicer
Zmiana sposobu naliczania opłat za wywóz nieczystości stałych z nieruchomości mieszkalnych
2017-08-29 …interpelacja 2017-08-29 Zmiana sposobu naliczania opłat za wywóz nieczystości stałych z nieruchomości mieszkalnych Złożona na piśmie…
2.
Nikodem Wacław Kemicer
Obligowanie deweloperów do tworzenia miejsc parkingowych
2017-03-28 …do tworzenia miejsc parkingowych O stosowanie zasady obligującej deweloperów do utworzenia miejsc parkingowych ogólnodostępnych dla mieszkańców tej nieruchomości w stopniu 25% wszystkich tworzonych miejsc parkingowych dla tej nieruchomości, przy sporządzaniu kolejnych miejscowych planów…
3.
Krzysztof Zbigniew Wiloch
Zwolnienie z opłat za nieczystości ogródków działkowych
2017-09-26 …Zwolnienie z opłat za nieczystości ogródków działkowych Propozycja zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami użytkowników nieruchomości należących do Polskiego Związku Działkowców wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe…
4.
Nikodem Wacław Kemicer
Wskaźnik miejsc postojowych
2018-01-25 …miejsc postojowych, stosowanego w pracach planistycznych. Wskaźnik miejsc postojowych Zrobienie wyjątku stworzy nam kolejne wnioski. Inwestor kupując nieruchomość, o której mówił mecenas, wiedział jakie będą wymagania. Byłoby nie 15 w porządku wobec innych inwestorów, aby…
5.
Krzysztof Zbigniew Wiloch
Ilość miejsc parkingowych
2018-01-24 …również pod uwagę, że na miejskich parkingach parkują samochody ciężarowe, dostawcze, busy? Naczelnik Wydziału Planowania i Gospodarki Nieruchomościami Marta Herbszt powiedziała, że zwracała się do Wydziału Komunikacji o podanie ilości samochodów osobowych w Ełku…
6.
Wojciech Paweł Kwiatkowski
Bonifikata przy sprzedaży nieruchomości
2018-02-26 …zapytanie 2018-02-26 Zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy jej sprzedaży Bonifikata przy sprzedaży nieruchomości Zwrócił się z zapytaniem, czy została dokonana weryfikacja […] ile jest jeszcze takich nieruchomości, że mieszkańcy płacą, a wieczyste użytkowanie już wygasło? Jeżeli są, to należałoby poinformować o możliwości wykupienia. Naczelnik Wydziału PG odpowiadając poinformował, że jest zrobiona weryfikacja i są dwie takie […] nieruchomości
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników