Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 69 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 35 z dnia
2017-08-29
Uchwała nr XXXV.349.17 Rady Miasta Ełku z dn 29.08.2017 — zmiana opłat za gospodarowanie odpadami dla domków letniskowych oraz innych działek rekreacyjno-wypoczynkowych …opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe zmiana opłat za gospodarowanie odpadami dla domków letniskowych oraz innych działek […] za pojemnik o określonej pojemności oraz w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe…
odpady opłaty
2. Sesja nr 28 z dnia
2017-03-28
Uchwała nr XXVIII.308.17 Rady Miasta Ełku z dn 28.03.2017 — w sprawie udzielenia w 2017 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Ełku …zabytków usytuowanych na terenie Miasta Ełku dotacje finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
dotacje finanse nieruchomości
3. Sesja nr 21 z dnia
2016-08-30
Uchwała nr XXI.225.16 Rady Miasta Ełku z dn 30.08.2016 — w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy …lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy ustalenie oprocentowania finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
finanse nieruchomości
4. Sesja nr 18 z dnia
2016-04-26
Uchwała nr XVIII.188.16 Rady Miasta Ełku z dn 26.04.2016 — w sprawie zmiany uchwały o gospodarowaniu nieruchomościami stanowiącymi przedmiot własności i przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ełku …sprawie zmiany uchwały o gospodarowaniu nieruchomościami stanowiącymi przedmiot własności i przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ełku nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
5. Sesja nr 26 z dnia
2017-01-31
Uchwała nr XXVI.287.17 Rady Miasta Ełku z dn 31.01.2017 — w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Miasta Ełku …w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie […] Gminy Miasta Ełku XXVI.287.17 Rady Miasta Ełku z dn 31.01.2017 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Miasta Ełku odpady wywóz śmieci, odpady komunalne…
odpady opłaty
6. Sesja nr 20 z dnia
2016-06-23
Uchwała nr XX.206.16 Rady Miasta Ełku z dn 23.06.2016 — zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Ełku …zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Ełku wynajem lokali nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
7. Sesja nr 18 z dnia
2016-04-26
Uchwała nr XVIII.185.16 Rady Miasta Ełku z dn 26.04.2016 — wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnej (działka nr 1541) …z dn 26.04.2016 wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnej (działka nr 1541) bonifikata nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
8. Sesja nr 9 z dnia
2015-08-25
Uchwała nr IX.96.15 Rady Miasta Ełku z dn. 25.08.2015 — w sprawie zmiany uchwały o gospodarowaniu nieruchomościami stanowiącymi przedmiot własności i przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ełku …sprawie zmiany uchwały o gospodarowaniu nieruchomościami stanowiącymi przedmiot własności i przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ełku nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
9. Sesja nr 10 z dnia
2015-09-29
Uchwała nr X.103.15 Rady Miasta Ełku z dn. 29.09.2015 — Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r. …X.103.15 Rady Miasta Ełku z dn. 29.09.2015 Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r. podatki podatki…
podatki
10. Sesja nr 21 z dnia
2016-08-30
Uchwała nr XXI.228.16 Rady Miasta Ełku z dn 30.08.2016 — w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy …lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy ustalenie oprocentowania finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
finanse nieruchomości
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7

Komisje

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016r.; w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2015-12-21 14:30 14:45 W sprawie […] w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017; w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok; w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok; uchylająca…
2. Komisja Budżetowa i Rozwoju …odpadami w Gminie Miasto Ełk; Omówienie bieżących planów zagospodarowania przestrzennego opracowywanych przez Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami; Opinia Komisji do projektów uchwał 2016-03-21 11:00 13:15 w sprawie wyrażenia zgody […] na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnej; w sprawie ustalenia cen za przejazdy i wysokości opłata dodatkowych za niedopełnienie obowiązków zapłaty należności przewozowych oraz zasad korzystania z lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta i […] wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko; w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnej (działka nr 1541); w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnej (działka nr…
3. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …Omówienie bieżących planów zagospodarowania przestrzennego opracowywanych przez Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, 2). Sprawozdanie z działalności Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku, przyjęte przez Zgromadzenie Związku w dniu 23 grudnia […] odpadami w Gminie Miasto Ełk; Omówienie bieżących planów zagospodarowania przestrzennego opracowywanych przez Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami; Opinia Komisji do projektów uchwał 2016-03-18 11:00 12:55 W sprawie wyrażenia zgody […] na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnej; w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Kolbego, Baranki”; w sprawie ustalenia cen za przejazdy i wysokości opłata dodatkowych za niedopełnienie obowiązków zapłaty…
4. Komisja Rewizyjna …oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr: 29/7, stanowiącej własność Gminy Miasta Ełku, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2015-09-28 9:00 10:25 Przyjęcie protokołu z kontroli inwestycji skatepark; Rozpatrzenie skargi wniesionej […] Miasta Ełku Nr XIV.128.2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.; Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełk za I półrocze 2015 roku…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Inne strony

Brak wyników