Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 71 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 26 z dnia
2017-01-31
Uchwała nr XXVI.283.17 Rady Miasta Ełku z dn 31.01.2017 — w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców …Miasta Ełku z dn 31.01.2017 w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
2. Sesja nr 21 z dnia
2016-08-30
Uchwała nr XXI.232.16 Rady Miasta Ełku z dn 30.08.2016 — w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy …lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy ustalenie oprocentowania finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
finanse nieruchomości
3. Sesja nr 27 z dnia
2017-02-28
Projekt uchwały nr 21719 — w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikat …w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikat bonifikaty nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
4. Sesja nr 24 z dnia
2016-11-29
Uchwała nr XXIV.262.16 Rady Miasta Ełku z dn 29.11.2016 — w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych …w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku oraz ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami […] dn 29.11.2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku oraz ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za…
odpady opłaty
5. Sesja nr 21 z dnia
2016-08-30
Uchwała nr XXI.227.16 Rady Miasta Ełku z dn 30.08.2016 — w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy …lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy ustalenie oprocentowania finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
finanse nieruchomości
6. Sesja nr 26 z dnia
2017-01-31
Uchwała nr XXVI.287.17 Rady Miasta Ełku z dn 31.01.2017 — w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Miasta Ełku …w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie […] Gminy Miasta Ełku XXVI.287.17 Rady Miasta Ełku z dn 31.01.2017 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Miasta Ełku odpady wywóz śmieci, odpady komunalne…
odpady opłaty
7. Sesja nr 28 z dnia
2017-03-28
Uchwała nr XXVIII.308.17 Rady Miasta Ełku z dn 28.03.2017 — w sprawie udzielenia w 2017 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Ełku …zabytków usytuowanych na terenie Miasta Ełku dotacje finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
dotacje finanse nieruchomości
8. Sesja nr 29 z dnia
2017-04-25
Uchwała nr XXIX.313.17 Rady Miasta Ełku z dn 25.04.2017 — w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców …Miasta Ełku z dn 25.04.2017 w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców nieruchomości głównie mieszkania, grunty opłaty…
nieruchomości opłaty
9. Sesja nr 26 z dnia
2017-01-31
Uchwała nr XXVI.290.17 Rady Miasta Ełku z dn 31.01.2017 — w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno — wypoczynkowe …opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe XXVI.290.17 Rady Miasta Ełku z dn 31.01.2017 w sprawie wyboru metody […] za pojemnik o określonej pojemności oraz w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe…
odpady opłaty
10. Sesja nr 12 z dnia
2015-11-24
Uchwała nr XII.130.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.11.2015 — Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r. …dn. 24.11.2015 Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r. podatki nieruchomości podatki nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości podatki
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8

Komisje

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016r.; w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2015-12-21 14:30 14:45 W sprawie […] w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017; w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok; w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok; uchylająca…
2. Komisja Budżetowa i Rozwoju …odpadami w Gminie Miasto Ełk; Omówienie bieżących planów zagospodarowania przestrzennego opracowywanych przez Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami; Opinia Komisji do projektów uchwał 2016-03-21 11:00 13:15 w sprawie wyrażenia zgody […] na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnej; w sprawie ustalenia cen za przejazdy i wysokości opłata dodatkowych za niedopełnienie obowiązków zapłaty należności przewozowych oraz zasad korzystania z lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta i […] wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko; w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnej (działka nr 1541); w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnej (działka nr…
3. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …Omówienie bieżących planów zagospodarowania przestrzennego opracowywanych przez Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, 2). Sprawozdanie z działalności Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku, przyjęte przez Zgromadzenie Związku w dniu 23 grudnia […] odpadami w Gminie Miasto Ełk; Omówienie bieżących planów zagospodarowania przestrzennego opracowywanych przez Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami; Opinia Komisji do projektów uchwał 2016-03-18 11:00 12:55 W sprawie wyrażenia zgody […] na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnej; w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Kolbego, Baranki”; w sprawie ustalenia cen za przejazdy i wysokości opłata dodatkowych za niedopełnienie obowiązków zapłaty…
4. Komisja Rewizyjna …oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr: 29/7, stanowiącej własność Gminy Miasta Ełku, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2015-09-28 9:00 10:25 Przyjęcie protokołu z kontroli inwestycji skatepark; Rozpatrzenie skargi wniesionej […] Miasta Ełku Nr XIV.128.2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.; Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełk za I półrocze 2015 roku…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Trudne decyzje na ul. Wojska Polskiego 2017-11-13 …Wojska Polskiego. Mieszkańcy i radni pytali również o zaplanowane rozwiązania wyjazdów z nieruchomości przy głównej ełckiej ulicy, umiejscowienie przejść dla pieszych oraz udogodnień dla osób niepełnosprawnych…
2. Radni odpowiadają na pytania po debacie 2016-11-02 …obecnej kadencji Rady Miasta tak zazwyczaj jest. Już na etapie tworzenia planu zagospodarowania przestrzennego, czy też sprzedaży nieruchomości, tworzy się przestrzeń, z przeznaczeniem na usługi publiczne. Rolą radnego jest „pilnowanie” tematu na […] etapie opracowania dokumentacji i ewentualnie wnoszenie uwag do planu zagospodarowania i warunków sprzedaży nieruchomości. Na osiedlu Konieczki większość terenów należy do Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt”. Nie było […] mnie głosowali. Jestem jednym z nielicznych radnych, którzy sprzeciwiali się podwyżkom podatków od nieruchomości, środków transportowych czy opłat za psa. W 2015 r. przeciw podwyżce oprócz…
3. Dotacje na remonty i prace konserwatorskie dostępne 2018-11-02 …Do niedawna dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty mogli otrzymać właściciele tylko tych nieruchomości, które znajdowały się w rejestrze zabytków. W Ełku na tę listę wpisanych jest tylko niespełna…
4. Na czym stanęły plany przebudowy WP po spontanicznych konsultacjach? 2018-07-02 …listopada, Kajki, Sikorskiego z Wojska Polskiego. - relokacja przystanków autobusowych, - umiejscowienie wyjazdów z nieruchomości, - umiejscowienie przejść dla pieszych oraz poprawa ich bezpieczeństwa; - uwzględnienie osób z niepełnosprawnościami i ich potrzeb…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Wojciech Paweł Kwiatkowski
Bonifikata przy sprzedaży nieruchomości
2018-02-26 …w drodze przetargu nieruchomości i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy jej sprzedaży Bonifikata przy sprzedaży nieruchomości Zwrócił się z zapytaniem, czy została dokonana weryfikacja, ile jest jeszcze takich nieruchomości, że mieszkańcy […] poinformować o możliwości wykupienia. Naczelnik Wydziału PG odpowiadając poinformował, że jest zrobiona weryfikacja i są dwie takie nieruchomości
2.
Krzysztof Zbigniew Wiloch
Zwolnienie z opłat za nieczystości ogródków działkowych
2017-09-26 …Zwolnienie z opłat za nieczystości ogródków działkowych Propozycja zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami użytkowników nieruchomości należących do Polskiego Związku Działkowców wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe…
3.
Nikodem Wacław Kemicer
Wskaźnik miejsc postojowych
2018-01-25 …miejsc postojowych, stosowanego w pracach planistycznych. Wskaźnik miejsc postojowych Zrobienie wyjątku stworzy nam kolejne wnioski. Inwestor kupując nieruchomość, o której mówił mecenas, wiedział jakie będą wymagania. Byłoby nie 15 w porządku wobec innych inwestorów, aby…
4.
Krzysztof Zbigniew Wiloch
Ilość miejsc parkingowych
2018-01-24 …pod uwagę, że na miejskich parkingach parkują samochody ciężarowe, dostawcze, busy? Naczelnik Wydziału Planowania i Gospodarki Nieruchomościami Marta Herbszt powiedziała, że zwracała się do Wydziału Komunikacji o podanie ilości samochodów osobowych w Ełku. Taki…
5.
Nikodem Wacław Kemicer
Obligowanie deweloperów do tworzenia miejsc parkingowych
2017-03-28 …miejsc parkingowych ogólnodostępnych dla mieszkańców tej nieruchomości w stopniu 25% wszystkich tworzonych miejsc parkingowych dla tej nieruchomości, przy sporządzaniu kolejnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego…
6.
Nikodem Wacław Kemicer
Zmiana sposobu naliczania opłat za wywóz nieczystości stałych z nieruchomości mieszkalnych
2017-08-29 …interpelacja 2017-08-29 Zmiana sposobu naliczania opłat za wywóz nieczystości stałych z nieruchomości mieszkalnych Złożona na piśmie…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników