Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 71
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-23
Uchwała nr II.15.14 Rady Miasta Ełku z dn. 23.12.2014 — określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r. …II.15.14 Rady Miasta Ełku z dn. 23.12.2014 określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r. podatki podatki…
podatki
2. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-27
Uchwała nr III.27.15 Rady Miasta Ełku z dn. 27.01.2015 — w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym na terenie Gminy Miasta Ełk …odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym na terenie Gminy Miasta Ełk mieszkanie chronione Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nieruchomości głównie mieszkania, grunty pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
nieruchomości pomoc społeczna
3. Sesja nr 4 z dnia
2015-02-24
Uchwała nr IV.36.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.02.2015 — wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości …IV.36.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.02.2015 wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości bonifikata nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
4. Sesja nr 4 z dnia
2015-02-24
Uchwała nr IV.42.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.02.2015 — w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców ul. 11-go Listopada w Ełku, dotyczącej sprzedaży działek, położonych w Ełku, przy ul. 11-go Listopada, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów nr: 14/6, 29, 16, 19/1, 19/2, stanowiących własność Gminy Miasta Ełku, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych …ewidencji gruntów nr: 14/6, 29, 16, 19/1, 19/2, stanowiących własność Gminy Miasta Ełku, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych skarga skargi…
skargi
5. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-31
Uchwała nr V.59.15 Rady Miasta Ełku z dn. 31.03.2015 — w sprawie zmiany uchwały o wyrażeniu zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta Ełku bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności …udzielenie przez Prezydenta Miasta Ełku bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności bonifikata nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
6. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-31
Uchwała nr V.60.15 Rady Miasta Ełku z dn. 31.03.2015 — w sprawie zmiany uchwały o gospodarowaniu nieruchomościami stanowiącymi przedmiot własności i przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ełku …V.60.15 Rady Miasta Ełku z dn. 31.03.2015 w sprawie zmiany uchwały o gospodarowaniu nieruchomościami stanowiącymi przedmiot własności i przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ełku nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
7. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-30
Uchwała nr VIII.78.15 Rady Miasta Ełku z dn. 30.06.2015 — Zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz budowli zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Miasta Ełk w ramach programu pomocy de minimis …VIII.78.15 Rady Miasta Ełku z dn. 30.06.2015 Zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz budowli zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na […] terenie Miasta Ełk w ramach programu pomocy de minimis podatki nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty podatki…
nieruchomości podatki
8. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-30
Uchwała nr VIII.79.15 Rady Miasta Ełku z dn. 30.06.2015 — Wyrażenie zgody odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody stwierdzające nieważność uchwały …Wyrażenie zgody odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody stwierdzające nieważność uchwały bonifikata nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
9. Sesja nr 9 z dnia
2015-08-25
Uchwała nr IX.95.15 Rady Miasta Ełku z dn. 25.08.2015 — wyrażenie zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży nieruchomości komunalnych …IX.95.15 Rady Miasta Ełku z dn. 25.08.2015 wyrażenie zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży nieruchomości komunalnych bonifikata nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
10. Sesja nr 9 z dnia
2015-08-25
Uchwała nr IX.96.15 Rady Miasta Ełku z dn. 25.08.2015 — w sprawie zmiany uchwały o gospodarowaniu nieruchomościami stanowiącymi przedmiot własności i przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ełku …IX.96.15 Rady Miasta Ełku z dn. 25.08.2015 W sprawie zmiany uchwały o gospodarowaniu nieruchomościami stanowiącymi przedmiot własności i przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ełku nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8

Komisje

Wyniki 1–4 z 4
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rewizyjna …Listopada, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr: 29/7, stanowiącej własność Gminy Miasta Ełku, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2015-09-28 9:00 10:25 Przyjęcie protokołu z kontroli inwestycji skatepark; Rozpatrzenie skargi […] Miasta Ełku Nr XIV.128.2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.; Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełk za I półrocze 2015 roku…
2. Komisja Budżetowa i Rozwoju …nt. uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody przed Starostą Ełckim w postępowaniu o zwrot wywłaszczonej nieruchomości. 2014-12-22 10:00 11:20 opinie Komisji do projektów uchwał […] odpadami w Gminie Miasto Ełk; Omówienie bieżących planów zagospodarowania przestrzennego opracowywanych przez Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami; Opinia Komisji do projektów uchwał 2016-03-21 11:00 13:15 w sprawie wyrażenia zgody […] na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnej; w sprawie ustalenia cen za przejazdy i wysokości opłata dodatkowych za niedopełnienie obowiązków zapłaty należności przewozowych oraz zasad korzystania z lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta i…
3. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …Raporty z konsultacji społecznych, dyskusja nt. budżetu miasta na 2015 rok, opinia do projektu uchwały nt. wywłaszczonej nieruchomości 14:40 2014-12-19 11:00 Koncepcja funkcjonalno-użytkowa boiska pełnowymiarowego obok Targowiska Miejskiego, opinie […] Omówienie bieżących planów zagospodarowania przestrzennego opracowywanych przez Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, 2). Sprawozdanie z działalności Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku, przyjęte przez Zgromadzenie Związku w dniu 23 grudnia […] odpadami w Gminie Miasto Ełk; Omówienie bieżących planów zagospodarowania przestrzennego opracowywanych przez Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami; Opinia Komisji do projektów uchwał 2016-03-18 11:00 12:55 W sprawie wyrażenia zgody…
4. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …uchwał 2015-11-23 14:30 15:40 zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016r.; w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków […] w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017; w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok; w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok; uchylająca…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–4 z 4
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Radni odpowiadają na pytania po debacie 2016-11-02 …biblioteka /filia/, ale życie może zweryfikować  zasadność alokacji instytucji publicznych. Natomiast uważam, że miasto przy sprzedaży nieruchomości winno zabezpieczyć się zachowując swój teren, na którym można by było po […] obecnej kadencji Rady Miasta tak zazwyczaj jest. Już na etapie tworzenia planu zagospodarowania przestrzennego, czy też sprzedaży nieruchomości, tworzy się przestrzeń, z przeznaczeniem na usługi publiczne. Rolą radnego jest „pilnowanie” tematu na […] etapie opracowania dokumentacji i ewentualnie wnoszenie uwag do planu zagospodarowania i warunków sprzedaży nieruchomości. Na osiedlu Konieczki większość terenów należy do Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt”. Nie było…
2. Trudne decyzje na ul. Wojska Polskiego 2017-11-13 …z Wojska Polskiego. Mieszkańcy i radni pytali również o zaplanowane rozwiązania wyjazdów z nieruchomości przy głównej ełckiej ulicy, umiejscowienie przejść dla pieszych oraz udogodnień dla osób…
3. Dotacje na remonty i prace konserwatorskie dostępne 2018-11-02 …Do niedawna dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty mogli otrzymać właściciele tylko tych nieruchomości, które znajdowały się w rejestrze zabytków. W Ełku na tę listę wpisanych jest tylko niespełna…
4. Na czym stanęły plany przebudowy WP po spontanicznych konsultacjach? 2018-07-02 …listopada, Kajki, Sikorskiego z Wojska Polskiego. - relokacja przystanków autobusowych, - umiejscowienie wyjazdów z nieruchomości, - umiejscowienie przejść dla pieszych oraz poprawa ich bezpieczeństwa; - uwzględnienie osób z niepełnosprawnościami i ich potrzeb…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Wyniki 1–6 z 6
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Nikodem Wacław Kemicer
Zmiana sposobu naliczania opłat za wywóz nieczystości stałych z nieruchomości mieszkalnych
2017-08-29 …interpelacja 2017-08-29 Zmiana sposobu naliczania opłat za wywóz nieczystości stałych z nieruchomości mieszkalnych Złożona na piśmie…
2.
Nikodem Wacław Kemicer
Obligowanie deweloperów do tworzenia miejsc parkingowych
2017-03-28 …do tworzenia miejsc parkingowych O stosowanie zasady obligującej deweloperów do utworzenia miejsc parkingowych ogólnodostępnych dla mieszkańców tej nieruchomości w stopniu 25% wszystkich tworzonych miejsc parkingowych dla tej nieruchomości, przy sporządzaniu kolejnych miejscowych planów…
3.
Krzysztof Zbigniew Wiloch
Zwolnienie z opłat za nieczystości ogródków działkowych
2017-09-26 …Zwolnienie z opłat za nieczystości ogródków działkowych Propozycja zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami użytkowników nieruchomości należących do Polskiego Związku Działkowców wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe…
4.
Nikodem Wacław Kemicer
Wskaźnik miejsc postojowych
2018-01-25 …miejsc postojowych, stosowanego w pracach planistycznych. Wskaźnik miejsc postojowych Zrobienie wyjątku stworzy nam kolejne wnioski. Inwestor kupując nieruchomość, o której mówił mecenas, wiedział jakie będą wymagania. Byłoby nie 15 w porządku wobec innych inwestorów, aby…
5.
Krzysztof Zbigniew Wiloch
Ilość miejsc parkingowych
2018-01-24 …również pod uwagę, że na miejskich parkingach parkują samochody ciężarowe, dostawcze, busy? Naczelnik Wydziału Planowania i Gospodarki Nieruchomościami Marta Herbszt powiedziała, że zwracała się do Wydziału Komunikacji o podanie ilości samochodów osobowych w Ełku…
6.
Wojciech Paweł Kwiatkowski
Bonifikata przy sprzedaży nieruchomości
2018-02-26 …zapytanie 2018-02-26 Zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy jej sprzedaży Bonifikata przy sprzedaży nieruchomości Zwrócił się z zapytaniem, czy została dokonana weryfikacja […] ile jest jeszcze takich nieruchomości, że mieszkańcy płacą, a wieczyste użytkowanie już wygasło? Jeżeli są, to należałoby poinformować o możliwości wykupienia. Naczelnik Wydziału PG odpowiadając poinformował, że jest zrobiona weryfikacja i są dwie takie […] nieruchomości
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników