Trudne decyzje na ul. Wojska Polskiego

jk
2017-11-13

7 listopada odbyła się druga rozprawa administracyjna w sprawie przebudowy ul. Wojska Polskiego. Arteria będzie modernizowana na odcinku od ul. Kościuszki do obecnego ronda przy Wieży Ciśnień. 

7 listopada odbyło się drugia rozprawa administarcyjna w sprawie przebudowy ul. Wojska Polskiego. Arteria będzie modernizowana na odcinku od ul. Kościuszki do obecnego ronda przy Wieży Ciśnień. Na pochwałę niechybnie zasługuje gotowość samorządu do włączania mieszkańców w proces planowania tego trudnego projektu. Przebudowa tak ważnej dla Ełku ulicy rodzi duże oczekiwania. A próba zaspokojenia różnych potrzeb wiąże się z koniecznością godzenia odmiennych stanowisk, co było widoczne podczas dyskusji, w której przecież wzięła udział tylko część mieszkańców miasta.

W konsultacjach, oprócz mieszkańców i przedstawicieli Urzędu Miasta, wzięło udział również kilkoro radnych ( Ireneusz Dzienisiewicz, Wojciech Kwiatkowski, Nikodem Kemicer, Piotr Karpienia) oraz autor projektu — Wojciech Grzybowski.


Zmianom ulegnie m.in. organizacja ruchu na skrzyżowaniach, pojawią się ścieżki rowerowe i  miejsca parkingowe.  Wszystkie zmiany mają na celu zwiększenie przepustowości ulicy oraz bezpieczeństwa jej użytkowników, jak mówiła Halina Bender — naczelnik Zespołu Inwestycji Urzędu Miasta. Inwestycja stawia wiele wyzwań, dotyczy bowiem najstarszej w Ełku zabytkowej ulicy, na której odbywa się intensywny ruch samochodowy i pieszy — wyjaśniał Tomasz Andrukiewicz, Prezydent Miasta Ełku. Oprócz przeorganizowania ulicy zostaną wykonane duże prace modernizacji linii elektrycznych i kanalizacji — zwracał uwagę projektant, Wojciech Grzybowski.

Mieszkańcy zgłaszali swoje uwagi, dopytywali o szczegóły oraz proponowali zmiany w projekcie. Najwięcej wątpliwości wzbudzała zmiana w skrzyżowanie ronda łączącego ul. 11 listopada, Kajki, Sikorskiego z Wojska Polskiego. Mieszkańcy i radni pytali również o zaplanowane rozwiązania wyjazdów z nieruchomości przy głównej ełckiej ulicy, umiejscowienie przejść dla pieszych oraz udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Ważnym aspektem okazała się również potencjalna możliwość zawracania na trasie oraz poprawa bezpieczeństwa na przejściach.

W aktualnej wersji projektu konieczna będzie wycinka ok. 300 drzew;  od 11 do 17% drzewostanu na odcinku ul. Kościuszki – ul. Mickiewicza oraz 70% drzewostanu na odcinku ul. Mickiewicza – ul. 11 listopada. Tomasz Andrukiewicz zapewnił, że wycinka zostanie ograniczona do niezbędnego minimum, a na miejsce usuniętych drzew nasadzone zostaną kolejne, minimum 3 metrowe drzewa szlachetne w proporcjach 1:3.

Pierwsze spotkanie w tej sprawie odbyło się dwa tygodnie temu. Ze względu na niedogodny termin pojawiła się na nim jedynie garstka mieszkańców. Tym razem w spotkaniu wzięło udział ponad 20 mieszkańców. Podczas konsultacji p. Tomasz Andrukiewicz zachęcał wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miasta Ełku przy ul. J. Piłsudskiego 4, pokój nr 373, w godzinach 8.00 – 15.00 oraz składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie do dnia 9 listopada 2017 r.


8 listopada do Urzędu Miasta wpłynęło wezwanie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska do uzupełnienia i wyjaśnienia treści raportu oddziaływania na środowisko przygotowanego przez p. Romana Gorczycę, Specjalistę ds. Ochrony Środowiska UM. 
 

Komentarz powstał dzięki dofinansowaniu Fundacji Batorego.