Komisje

Rozwiń wszystkie
Zwiń wszystkie

Komisja Budżetowa i Rozwoju

Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: * budżetu miasta w zakresie planowania, wykonania oraz zmian, * spraw majątkowych miasta, podatków i opłat lokalnych, * programów gospodarczych, * przyjmowanie programów rozwoju, * planowanie i realizacja inwestycji, * ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, * partnerstw oraz współdziałania z innymi podmiotami, *gromadzenie opinii pozostałych komisji i radnych na temat przygotowywanego budżetu.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2018-10-15
12:00
Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w III kwartałach 2018 roku. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2018-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018; w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału miasta Ełku na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych; w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019; w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia; w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym na terenie miasta Ełku; zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku; w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. Wsparcie Ełckich Rodzin – projekt ZIT; w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Ełku; zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej. Raport z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2008- 2018 za rok 2017. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Ełku w roku szkolnym 2017/2018. Dyskusja na temat priorytetów budżetu miasta na 2019 rok. Podsumowanie pracy Komisji w 2018 roku.
2018-09-24
11:00–14:15
Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście, działalność Straży Miejskiej. Informacja nt. wykorzystania środków finansowych otrzymanych ze źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy Unii Europejskiej oraz przygotowywanych projektach i perspektywach pozyskania środków zewnętrznych. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2018-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018; w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku; zmieniająca uchwałę w sprawie udostępnienia przystanków komunikacyjnych; w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2018 – 2021”; zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Ełku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Ełk za I półrocze 2018 roku.
2018-08-27
10:10–13:25
Informacja Prezydenta Miasta dotycząca działalności spółek komunalnych miasta Ełku. Informacja nt. funkcjonowania Gminy Miasta Ełku w Stowarzyszeniach i Związkach oraz wypełniania porozumień i umów partnerskich. Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w pierwszym półroczu 2018 r. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2018-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018; w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych w roku 2018; w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnej; w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży pomieszczenia, które nie jest samodzielnym lokalem mieszkalnym; w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy; w sprawie zmiany Statutu Miasta Ełku; w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Ełku; w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Miasta Ełku; w sprawie ustalenia innej niż ustawowo określonej stopy procentowej dla rozłożonej na raty niespłaconej części opłaty przy przekształceniu prawa współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności nieruchomości; w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2018 roku. Raport podsumowujący konsultacje społeczne dot. zagospodarowania terenu położonego w rejonie ulic Grodzieńskiej i Wileńskiej. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2014-2017. Wizyta Komisji na terenie działki położonej przy ul. Grota Roweckiego w obrębie osiedla Konieczki.
2018-06-25
10:00–13:00
Informacja na temat realizacji inwestycji miejskich. Analiza stanu technicznego budynków komunalnych. Omówienie stanu zabezpieczenia potrzeb mieszkalnictwa w mieście. Postanowienie w sprawie nieprzystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Podmiejska”. Sprawozdanie za 2017 r. z realizacji „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023”. Opinia do projektów uchwał: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2018-2027; zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018; przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Ełku; emisja obligacji w latach 2018-19; zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli i ustalenia regulaminów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Ełku; Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Ełku; ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta Ełku; zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Ełku; ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Ełku. Sprawozdanie za 2017 r. z realizacji „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku do roku 2020”.
2018-05-28
11:00–12:12
Opinia do projektów uchwał w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Ełku za 2017 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia; zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2018-2027; zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018; szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora "Senior+"; przyjęcia do realizacji partnerskiego projektu pn. Lokalne Perspektywy; przyjęcia do realizacji partnerskiego projektu pn. Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej; wyrażenia zgody na utworzenie 3 okręgów wyborczych na obszarze miasta Ełku w wyborach do Rady Powiatu Ełckiego; wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.
2018-04-23
11:00–12:17
Remonty i utrzymanie dróg oraz oświetlenia. Ocena akcji zimowego utrzymania dróg w mieście oraz przygotowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Ełku do akcji oczyszczania letniego miasta. Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w I kwartale 2018 roku. Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta za I kwartał 2018 roku. Opinia do projektów uchwał: zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018; ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobku Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” w Ełku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat; przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Lazurowa”; wykazu kąpielisk na obszarze miasta Ełku w 2018 roku.
2018-03-26
10:00–13:00
Informacja n.t. działalności Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku. Informacja dotycząca przygotowań Gminy Miasta Ełku do selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z Rozp. Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Opinia do projektów uchwał w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2018-2027; zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018; udzielenia w 2018 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Ełku; przejęcia zadań należących do zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych; ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy; nadania nazwy ulicy — gen. Fieldorfa "Nila"; nadania nazwy ronda — Żołnierzy Niezłomnych; przystąpienia do opracowania miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego "Ełk- – Strefowa"; podziału miasta Ełku na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych; ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych; ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk na rok 2018.
2018-03-13
11:00–11:40
Opinia do projektów uchwał w sprawach: wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie; w sprawie podziału miasta Ełku na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018-02-26
11.00–12:20
Informacja nt. wykorzystania środków przeznaczonych na współpracę z organizacjami pozarządowymi w roku 2017. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018; zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko; w sprawie zmiany uchwały Nr VIII.84.15 Rady Miasta Ełku z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko; w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy; w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy jej sprzedaży; w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów uczących się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk; zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r; w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ełku na lata 2018- 2021; w sprawie nadania nazwy ulicy — Trasa Niepodległości. Stanowisko w sprawie modernizacji i dołączenia do planowanej budowy odcinka linii kolejowej E 75 Ełk — Trakiszki (Rail Baltica)odcinka czynnej linii kolejowej nr 41 Olecko — Gołdap (Granica Państwa).
2018-01-24
11:00–14:30
Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w 2017 r. Informacja o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach w 2017 roku wynikających z uchwalenia bądź zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2018-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018; w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełku w 2018 roku; w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców; w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia w Klubie Seniora „Senior+”; w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zw. „Ełk-Obwodnica Północna IV”; w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku; w sprawie nadania nazwy ulicy (Sielska); w sprawie nadania nazwy ulicy (Siegfrieda Lenza); w sprawie nadania nazwy ulicy (Willowa); w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Wojewody Warmińsko–Mazurskiego na uchwałę nr XXXVII.370.17 Rady Miasta Ełku z dnia 24 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu przestrzennego, zwanego "Ełk – Osiedle Grunwaldzkie 2" wraz z odpowiedzią na skargę; w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę nr XXXVII.368.17 Rady Miasta Ełku z dnia 24 października 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia; w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Ełku na rok 2018; w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych oraz domami dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Propozycje do planu pracy Komisji. Pismo Prezydenta Miasta dot. rozmów związanych z ustaleniem ilości miejsc parkingowych przypadających na jeden lokal mieszkalny w budownictwie wielorodzinnym. Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Miasta Ełku. Opinia Komisji w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży i użytkowania wyrobów pirotechnicznych, których jedynym efektem działania jest efekt hukowy.
2017-12-18
10:00–11:00
Opiniowanie wniosków zgłoszonych przez komisje branżowe i wydanie opinii dotyczącej projektu budżetu na rok 2018. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017; zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego; w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Miasta Ełku na rok 2018; w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasta Ełku na lata 2018-2022; w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości z ramach pomocy de minimis; w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2018–2027; w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ełku na rok 2018
2017-11-27
10:00–12:10
Informacja o stanie zatrudnienia i przeciętnych wynagrodzeniach miejskich jednostek organizacyjnych. Projekt budżetu miasta Ełku na 2018 rok. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017; w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 r.; w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców; w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości; w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków; zmieniający uchwałę w sprawie „Ełckiej Karty Rodziny 3+”; w sprawie przyjęcia do realizacji partnerskiego projektu pt. Otwórz się na zmianę z AlterCIS; w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta w latach 2018-2022.
2017-10-23
10:00–13:15
Informacja nt. działalności Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku. Przedstawienie bieżących działań oraz planów na przyszłość. Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta za okres III kwartałów 2017 r. Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w III kwartałach 2017 r. Podsumowanie wizyty na os. Baranki, wnioski Komisji. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017; w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na remont Szkoły Podstawowej w Charzynie uszkodzonej w nawałnicach; w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia; w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody; w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk — Osiedle Grunwaldzkie 2”; zmieniająca uchwałę w sprawie udostępniania przystanków komunikacyjnych; w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018
2017-09-25
11:00–14:00
Informacja nt. wykorzystania środków finansowych otrzymanych ze źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy Unii Europejskiej w latach 2014-2020 oraz przygotowywanych projektach i perspektywach pozyskania środków zewnętrznych. Raport z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2008- 2018” za rok 2016. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017; w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok; w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok; uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty oraz określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów; w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów artystycznych w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki; w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 1 w Ełku. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Ełku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Ełku za I półrocze 2017 roku. Informacja nt. sytuacji finansowej Miasta. Dyskusja na temat priorytetów budżetu na rok 2018
2017-08-28
11:00–13:30
Raport z konsultacji społecznych aktualizacji Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023. Informacja nt. realizacji inwestycji miejskich. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017; w sprawie emisji obligacji komunalnych w latach 2017-2018; w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2017 roku; w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej; zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ełku; zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe; w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania; w sprawie Konkursu pn. „Nagroda Prezydenta Miasta Ełku za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk”; w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu „Senior +” w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020
2017-06-26
10:00–11:30
Sprawozdanie z realizacji „Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016”. Sprawozdanie za 2016 r. z realizacji „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023”. Sprawozdanie za 2016 rok z realizacji „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku do roku 2020”. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027, w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017, w sprawie emisji obligacji komunalnych w latach 2017-2018, w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku; w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Ełku; w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku; w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku; w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku; w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Sportowej nr 6 w Ełku; w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku; w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku.
2017-05-29
11:00–14:30
Informacja o stanie komunikacji miejskiej realizowanej przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ełku. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 rok. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku za 2016 rok. Informacja nt. funkcjonowania Gminy Miasta Ełku w Stowarzyszeniach i Związkach oraz wypełniania porozumień i umów partnerskich. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Ełku za 2016 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia; w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017; w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „EŁK –OSIEDLE JEZIORNA III”; w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ełku; w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ełku.
2017-04-24
11:00–12:48
Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miasta Ełku za rok 2016. Informacja o dochodach i wydatkach budżetu miasta Ełku za I kwartał 2017 r. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017; w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców; w sprawie Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Ełku
2017-03-27
10:00–13:00
Informacja na temat funkcjonowania Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Ełk. Sprawozdanie za lata 2015-2016 z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Ełku na lata 2015-2018”. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 rok. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok.Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełku na lata 2016-2020” za rok 2016. Sprawozdanie z realizacji „Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018” za rok 2016. Sprawozdanie z realizacji „Ełckiej Karty Rodziny 3+” za rok 2016. Sprawozdanie z realizacji „Programu Ełk miastem szczęśliwego rodzicielstwa na lata 2014-2016” za rok 2016. Sprawozdanie z realizacji „Ełckiej Karty Seniora” za rok 2016. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017; w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców; w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości gruntowej zabudowanej i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy jej sprzedaży; w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Wsparcie ełckich rodzin”; w sprawie przyjęcia od wojewody Warmińsko-Mazurskiego zadań należących do zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Miasta Ełku oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Ełku do zawarcia Porozumienia określającego zakres obowiązków stron oraz odpłatność za wykonywane czynności; w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2017-02-27
10:00–11:35
Informacja nt. wykorzystania środków przeznaczonych na współpracę z organizacjami pozarządowymi w roku 2016. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027, w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017, w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu, w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikat, w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej nr 1 w Ełku, zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w sprawie projektu dostosowania sieci i granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk do nowego ustroju szkolnego.
2017-01-30
10:00–12:15
Informacja o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3, ust. 5 i wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za 2016 rok. Opinia komisji do wniosku Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „SKRZYDŁA” na realizację zadania publicznego miasta Ełku z zakresu budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego oraz w zakresie działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki pt.: „Otwarta Przestrzeń Integracji Lokalnej „Aktywnie w Plenerze”. Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2017. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2016; w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Ełku na rok 2017; w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców; w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży nieruchomości; w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełku w 2017 roku; w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku oraz ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Miasta Ełku; w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ełku; w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym; w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno–wypoczynkowe; w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Gminę Miasto Ełk ze spółki Warmińsko – Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o. o. w Olsztynie. Opinia w sprawie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk na terenach położonych w obrębach Przykopka i Szeligi – Buczki, a także wyznaczenie przebiegu projektowanej drogi S-61 do S-8 oraz drogi krajowej nr 16 oraz wskazanie aktualnej strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody podziemnej dla miasta Ełk. Stanowisko w sprawie likwidacji Placówki Sekcji Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. w Ełku wraz z posterunkiem rewizji. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk.
2016-12-19
10:00–11:05
Opiniowanie wniosków zgłoszonych przez komisje branżowe i wydanie opinii dotyczącej projektu budżetu na rok 2017 oraz opinii w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2016; w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016; w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi; w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców; w sprawie Polityki Oświatowej Samorządu Terytorialnego (POST) na lata 2016-2023; w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania; zmieniających uchwałę w sprawie ustalenie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych; w sprawie zmiany uchwały Nr XLII.405.2014 Rady Miasta Ełku z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie aktualizacji „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku do roku 2020”; w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Miasta Ełku na 2017 rok.
2016-11-28
10:00–11:45
Projekt budżetu miasta Ełku na 2017 rok; Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2016; w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców; w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku oraz ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno –wypoczynkowe; w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Miasta Ełku; w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ełku; w sprawie przedłużenia czasu czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków stosowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku; innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 29 listopada 2016 r. i dotyczących prac Komisji
2016-10-24
10:00–13:25
Przedstawienie bieżących działań oraz planów na przyszłość Parku Naukowo – Technologicznego w Ełku; Raport z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2008 — 2018” za rok 2015.; Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w III kwartałach 2016 r.; Informacja z dochodów i wydatków budżetu miasta za okres III kwartałów 2016 r.; Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2016; w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.; w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.; w sprawie wprowadzenia opłaty oraz określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów; w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej; w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek leśny i informacji w sprawie podatku leśnego oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej; w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców; w sprawie nadania nazwy rondu; w sprawie przyjęcia „Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017”; innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 25 października 2016 r. i dotyczących prac Komisji
2016-09-12
10:00–12:15
Informacja nt. wykorzystania środków finansowych otrzymanych ze źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy Unii Europejskiej oraz przygotowywanych projektach i perspektywach pozyskania środków zewnętrznych; Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Ełku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku; Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Ełk za I półrocze 2016 roku; Remonty i utrzymanie dróg i oświetlenia; Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście, działalność Straży Miejskiej; Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2016; w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.184.16 Rady Miasta Ełku z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko; w sprawie zmiany uchwały Nr VIII.84.15 Rady Miasta Ełku z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025” wraz z Prognozą Oddziaływania na środowisko; w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta dotyczącej wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży nieruchomości komunalnych; w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy; w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – Sikorskiego, Witosa”; w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – Zawiszy”; w sprawie nadania imion drzewom – pomnikom przyrody; Dyskusja na temat priorytetów budżetu na rok 2017
2016-08-29
11:00–12:00
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko- Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2016 roku; w sprawie ustalenia oprocentowania przy rozłożeniu na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości; w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (ul. E. Orzeszkowej); w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (ul. Armii Krajowej); w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (ul. Wojska Polskiego 6 ); w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (ul. Armii Krajowej 27); w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (ul. Wojska Polskiego 57 ); w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (ul. A. Mickiewicza); w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (ul. St. Moniuszki 17); w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (ul. Magazynowa); w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (ul. Armii Krajowej 7); w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (ul. Mickiewicza 29); w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/258/05 Rady Miasta Ełku z dnia 4 lutego 2005r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie „Straż Miejska” i umiejscowieniu Komendy Straży Miejskiej w strukturze Urzędu Miasta Ełku oraz nadaniu regulaminu straży
2016-06-22
10:00–14:00
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „EŁK – LENPOL II”; w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Piłsudskiego”; zmieniający uchwałę Nr XXI.195.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów uczących się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk; zmieniający uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Ełku; zmieniający uchwałę Nr VIII.90.15 Rady Miasta Ełku z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i zatwierdzenia regulaminu jej działania; w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (ul. Wawelska); w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (ul. Chopina); w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (ul. Armii Krajowej); w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (ul. Mickiewicza); w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody – drzewa z gatunku buk zwyczajny podwójny o niezwykłej formie, znajdującego się w wykazie pomników przyrody pod numerem 526; innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 23 czerwca 2016 r. i dotyczących prac Komisji
2016-05-23
11:00–15:40
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Ełku za 2015 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia; w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ełku; w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Ełk składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji; w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ełku; w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Kajki, Tuwima, Miłosza”; zmieniająca uchwałę Nr VIII.90.15 Rady Miasta Ełku z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i zatwierdzenia regulaminu jej działania; w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 6.05.2016r.; w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Samorządowych w Ełku; w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla Miasta Ełku” Panu Markowi Hyzopskiemu
2016-04-25
11:00–12:15
w sprawie przejęcia od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zadań należących do zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Ełk oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Ełku do zawarcia Porozumienia określającego zakres obowiązków stron oraz odpłatność za wykonywane czynności; w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miasta Ełk w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w perspektywie czasowej 2016 – 2030 r.”; w sprawie udzielenia w 2016 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Ełku; w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko; w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnej (działka nr 1541); w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnej (działka nr 1502); w sprawie zmiany uchwały o gospodarowaniu nieruchomościami stanowiącymi przedmiot własności i przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ełku; w sprawie zmiany uchwały o wyrażeniu zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta Ełku bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 26 kwietnia 2016 r. i dotyczących prac Komisji
2016-03-21
11:00–13:15
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnej; w sprawie ustalenia cen za przejazdy i wysokości opłata dodatkowych za niedopełnienie obowiązków zapłaty należności przewozowych oraz zasad korzystania z lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta i gminy Ełk oraz gminy Stare Juchy; przyjęcia celów strategicznych polityki oświatowej miasta Ełku na lata 2016-2023; w sprawie przyjęcia do realizacji resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch — edycja 2016” moduł 1” i zabezpieczenia środków niezbędnych na realizację programu; zmieniająca uchwałę nr XXVII.243.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Park Naukowo-Technologiczny w Ełku”; innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 22 marca 2016 r. i dotyczących prac Komisji
2016-02-22
10:00–13:47
opinia Komisji do wniosku Uczniowskiego Klubu Sportowego RONA 03 oraz wniosku Fundacji Ratujmy Życie; Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących tworzenia map zagrożeń bezpieczeństwa (prezentacja Komendy Powiatowej Policji w Ełku); Prezentacja koncepcji zagospodarowania miejskich terenów zieleni w Ełku; Gospodarka odpadami w Gminie Miasto Ełk; Omówienie bieżących planów zagospodarowania przestrzennego opracowywanych przez Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami; Opinia Komisji do projektów uchwał
2016-01-25
11:00–12:30
w sprawie przystąpienia do przygotowania przez prezydenta miasta projektu uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń; w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełk w 2016r; zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania; w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełku na lata 2016-2020; w sprawie zmiany uchwały Nr VIII.94.15 Rady Miasta Ełku z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko; w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełnienia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk; innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 26 stycznia 2016 r. i dotyczących prac Komisji
2015-12-21
11:00–11:30
w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015; w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych oraz prac społecznie użytecznych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja w Ełku na rok 2016; w sprawie wystąpienia Gminy Miasta Ełku ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk; innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 22 grudnia 2015 r. i dotyczących prac Komisji
2015-12-14
13:00–14:20
projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016- 2027; Projekt budżetu miasta Ełku na 2016 rok
2015-11-23
11:00–14:10
opinia Komisji w sprawie pierwszeństwa w nabyciu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Suwalskiej; Informacja Prezydenta Miasta dotycząca działalności spółek komunalnych miasta Ełku; Analiza zmian w stanie zatrudnienia i przeciętnych wynagrodzeniach miejskich jednostek organizacyjnych; Opinia Komisji do projektów uchwał
2015-10-26
11:00–12:20
analiza dochodów i wydatków budżetu miasta za okres III kwartałów 2015 r.; Opinia Komisji do projektów uchwał
2015-09-28
11:00–12:40
raport z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2008-2018” za rok 2014; Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Ełku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku; Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta za I półrocze 2015 r.; Informacja nt. sytuacji finansowej Miasta; Dyskusja na temat priorytetów budżetu na 2016 rok; Opinia Komisji do projektów uchwał
2015-08-24
11:00–11:45
informacja nt. realizacji inwestycji miejskich; Opinia Komisji do projektów uchwał
2015-06-29
11:00–13:40
sprawozdanie za 2014 r z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku do roku 2020 (wraz z analizą sytuacji społeczno-gospodarczej Ełku); Informacja nt. sytuacji finansowej miejskich spółek komunalnych i spółki Pro – Medica; Opinia Komisji do projektów uchwał
2015-05-22
11:00–13:40
ocena stanu komunikacji miejskiej realizowanej przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ełku; Informacja nt. wykorzystania środków finansowych otrzymanych ze źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy Unii Europejskiej oraz przygotowywanych projektach i perspektywach pozyskania środków zewnętrznych; Informacja nt. funkcjonowania Gminy Miasta Ełku w Stowarzyszeniach i Związkach oraz wypełniania porozumień i umów partnerskich; Opinia Komisji do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok; Opinia Komisji do projektów uchwał
2015-04-28
10:00–12:30
1). Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 Gminy Miasta Ełk, 2). Informacja nt. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 3). Omówienie sprawozdania z realizacji Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz wspólnoty samorządowej za rok 2014, 4). Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta za okres I kwartału 2015 r., 5). Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok, 6). Opinia Komisji do projektów uchwał.
2015-03-30
11:00–14:30
1). Informacja nt. dzialalności Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku, 2). Ocena stanu zieleni miejskiej w Ełku, 3). Informacja nt. realizacja projektu "Odlotowa polska Wschodnia", 4). Sprawozdania z realizacji różnych programów miejskich oraz sprawozdania finansowe oraz merytoryczne z realizacji różnych programów miejskich, 5). Opinia Komisji do projektów uchwał
2015-02-26
11:00–12:30
1). Sprawozdanie za 2014 r. z realizacji założeń zawartych w Programie Rewitalizacji Ełku do roku 2016, 2). Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk, 3). Opinie komisji do projektów uchwał
2015-01-26
11:00–12:00
opinie Komisji do projektów uchwał
2014-12-22
10:00–11:20
opinie Komisji do projektów uchwał.
2014-12-15
11:00–14:30
budżet 2015, wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015-2027, opinia Komisji nt. uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody przed Starostą Ełckim w postępowaniu o zwrot wywłaszczonej nieruchomości.
2014-12-03
14:10–14:15
wybór Przewodniczącego Komisji
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego

Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: * utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, * studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, * eksploatacji i utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych, gospodarowania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, * zaopatrzenia miasta w wodę, energię elektryczną, cieplną i gaz oraz funkcjonowania infrastruktury komunalnej w tym wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów, a także sprawy utrzymania czystości i porządku, * funkcjonowania infrastruktury komunikacyjnej, utrzymania dróg, ulic, placów, organizacji ruchu drogowego, nadawanie nazw placom i ulicom * funkcjonowania transportu zbiorowego, targowisk, cmentarza komunalnego, * bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej, * kreowania miejskiej polityki ekologicznej i zadań inwestycyjnych w ochronie środowiska.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2018-10-15
12:00
Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w III kwartałach 2018 roku. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2018-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018; w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału miasta Ełku na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych; w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019; w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia; w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym na terenie miasta Ełku; zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku; w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. Wsparcie Ełckich Rodzin – projekt ZIT; w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Ełku; zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej. Raport z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2008- 2018 za rok 2017. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Ełku w roku szkolnym 2017/2018. Dyskusja na temat priorytetów budżetu miasta na 2019 rok. Podsumowanie pracy Komisji w 2018 roku.
2018-09-24
11:00–11:15
Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście, działalność Straży Miejskiej. Informacja nt. wykorzystania środków finansowych otrzymanych ze źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy Unii Europejskiej oraz przygotowywanych projektach i perspektywach pozyskania środków zewnętrznych. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2018-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018; w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku; zmieniająca uchwałę w sprawie udostępnienia przystanków komunikacyjnych; w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2018 – 2021”; zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Ełku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Ełk za I półrocze 2018 roku.
2018-08-27
10:10–13:25
Informacja Prezydenta Miasta dotycząca działalności spółek komunalnych miasta Ełku. Informacja nt. funkcjonowania Gminy Miasta Ełku w Stowarzyszeniach i Związkach oraz wypełniania porozumień i umów partnerskich. Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w pierwszym półroczu 2018 r. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2018-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018; w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych w roku 2018; w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnej; w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży pomieszczenia, które nie jest samodzielnym lokalem mieszkalnym; w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy; w sprawie zmiany Statutu Miasta Ełku; w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Ełku; w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Miasta Ełku; w sprawie ustalenia innej niż ustawowo określonej stopy procentowej dla rozłożonej na raty niespłaconej części opłaty przy przekształceniu prawa współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności nieruchomości; w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2018 roku. Raport podsumowujący konsultacje społeczne dot. zagospodarowania terenu położonego w rejonie ulic Grodzieńskiej i Wileńskiej. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2014-2017. Wizyta Komisji na terenie działki położonej przy ul. Grota Roweckiego w obrębie osiedla Konieczki.
2018-06-25
10:00–13:00
Informacja na temat realizacji inwestycji miejskich. Analiza stanu technicznego budynków komunalnych. Omówienie stanu zabezpieczenia potrzeb mieszkalnictwa w mieście. Postanowienie w sprawie nieprzystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Podmiejska”. Sprawozdanie za 2017 r. z realizacji „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023”. Opinia do projektów uchwał: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2018-2027; zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018; przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Ełku; emisja obligacji w latach 2018-19; zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli i ustalenia regulaminów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Ełku; Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Ełku; ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta Ełku; zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Ełku; ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Ełku. Sprawozdanie za 2017 r. z realizacji „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku do roku 2020”.
2018-05-25
11:00–13:20
Wyrażenie opinii w sprawie zmian planu miejscowego dla działki nr 2844/1, zlokalizowanej na osiedlu Konieczki. Ocena stanu komunikacji miejskiej realizowanej przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ełku. Inicjatywa obywatelska mieszkańców os. Zatorze (ul. Bursztynowa i Rzemieślnicza). Opinia do projektów uchwał w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Ełku za 2017 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia; zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2018-2027; zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018; uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Szafera”; w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.
2018-04-23
11:00–12:17
Remonty i utrzymanie dróg oraz oświetlenia. Ocena akcji zimowego utrzymania dróg w mieście oraz przygotowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Ełku do akcji oczyszczania letniego miasta. Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w I kwartale 2018 roku. Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta za I kwartał 2018 roku. Opinia do projektów uchwał: zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018; ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobku Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” w Ełku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat; przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Lazurowa”; wykazu kąpielisk na obszarze miasta Ełku w 2018 roku.
2018-03-26
10:00–13:00
Informacja n.t. działalności Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku. Informacja dotycząca przygotowań Gminy Miasta Ełku do selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z Rozp. Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Opinia do projektów uchwał w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2018-2027; zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018; udzielenia w 2018 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Ełku; przejęcia zadań należących do zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych; ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy; nadania nazwy ulicy — gen. Fieldorfa "Nila"; nadania nazwy ronda — Żołnierzy Niezłomnych; przystąpienia do opracowania miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego "Ełk- – Strefowa"; podziału miasta Ełku na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych; ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych; ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk na rok 2018.
2018-03-13
11:00–11:40
Opinia do projektów uchwał w sprawach: wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie; w sprawie podziału miasta Ełku na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018-02-23
11:00–13:00
Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018; w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy; w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy jej sprzedaży; w sprawie zmiany uchwały Nr VIII.84.15 Rady Miasta Ełku z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko; zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko; w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ełku na lata 2018- 2021; rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ełku; w sprawie nadania nazwy ulicy Trasa Niepodległości; Propozycje radnych do Studium komunikacji miasta Ełku. Stanowisko w sprawie modernizacji i dołączenia do planowanej budowy odcinka linii kolejowej E 75 Ełk — Trakiszki (Rail Baltica)odcinka czynnej linii kolejowej nr 41 Olecko — Gołdap (Granica Państwa).
2018-01-24
11:00–14:30
Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w 2017 r. Informacja o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach w 2017 roku wynikających z uchwalenia bądź zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2018-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018; w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełku w 2018 roku; w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców; w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia w Klubie Seniora „Senior+”; w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zw. „Ełk-Obwodnica Północna IV”; w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku; w sprawie nadania nazwy ulicy (Sielska); w sprawie nadania nazwy ulicy (Siegfrieda Lenza); w sprawie nadania nazwy ulicy (Willowa); w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Wojewody Warmińsko–Mazurskiego na uchwałę nr XXXVII.370.17 Rady Miasta Ełku z dnia 24 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu przestrzennego, zwanego "Ełk – Osiedle Grunwaldzkie 2" wraz z odpowiedzią na skargę; w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę nr XXXVII.368.17 Rady Miasta Ełku z dnia 24 października 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia; w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Ełku na rok 2018; w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych oraz domami dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Propozycje do planu pracy Komisji. Pismo Prezydenta Miasta dot. rozmów związanych z ustaleniem ilości miejsc parkingowych przypadających na jeden lokal mieszkalny w budownictwie wielorodzinnym. Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Miasta Ełku. Opinia Komisji w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży i użytkowania wyrobów pirotechnicznych, których jedynym efektem działania jest efekt hukowy.
2017-12-15
10:00–12:12
Opinia do wniosku w sprawie najmu lokalu mieszkalnego. Informacja o dochodach i wykonaniu planu sprzedaży majątku gminy za 2017 rok oraz omówienie planów sprzedaży na rok 2018. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017; w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości z ramach pomocy de minimis; zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego; w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk- Miłosza”; w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2018–2027; w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ełku na rok 2018
2017-11-24
10:00–12:05
Informacja dot. remontów i utrzymania dróg oraz oświetlenia. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017; w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 r.; w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców; w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości; w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków; w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta w latach 2018-2022; w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Rejonowego w Ełku na uchwałę nr XII.136.15 Rady Miasta Ełku z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Projekt budżetu miasta Ełku na 2018 rok.
2017-10-23
10:00–13:15
Informacja nt. działalności Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku. Przedstawienie bieżących działań oraz planów na przyszłość. Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta za okres III kwartałów 2017 r. Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w III kwartałach 2017 r. Podsumowanie wizyty na os. Baranki, wnioski Komisji. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017; w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na remont Szkoły Podstawowej w Charzynie uszkodzonej w nawałnicach; w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia; w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody; w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Osiedle Grunwaldzkie 2”; zmieniająca uchwałę w sprawie udostępniania przystanków komunikacyjnych; w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018
2017-10-10
12:00–13:30
Wizyta Komisji na terenie objętym propozycją przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „EŁK – BARANKI II”
2017-09-22
11:00–15:20
Ocena stanu bezpieczeństwa w mieście, działalność Straży Miejskiej Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017; w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok; w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok; uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty oraz określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów; w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „EŁK — DOLNA”; w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „EŁK – BARANKI II”; w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Obwodnica Północna IV”. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Ełku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Ełku za I półrocze 2017 roku. Podsumowanie wizyty Komisji na inwestycjach miejskich.
2017-09-11
12:00–13:45
Wizyta Komisji na wybranych inwestycjach miejskich.
2017-08-25
11:00–14:30
Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w II kwartałach 2017 r. Raport z konsultacji społecznych aktualizacji Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023. Informacja nt. sytuacji finansowej oraz działalności spółek komunalnych za rok 2016. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027, w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017, w sprawie emisji obligacji komunalnych w latach 2017-2018, w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2017 roku, w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ełku, zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk –osiedle Jeziorna III”, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Garbarska”
2017-06-23
11:00–13:00
Omówienie stanu zabezpieczenia potrzeb mieszkalnictwa w mieście. Informacja na temat stanu technicznego budynków komunalnych. Sprawozdanie za 2016 r. z realizacji „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023”. Sprawozdanie za 2016 rok z realizacji „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku do roku 2020”. Informacja dot. wyników ankiety dotyczącej zasad sytuowania reklam, szyldów i ogrodzeń w naszym mieście. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017; w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie; zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ełku
2017-05-29
11:00–14:30
Informacja o stanie komunikacji miejskiej realizowanej przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ełku. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 rok. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku za 2016 rok. Informacja nt. funkcjonowania Gminy Miasta Ełku w Stowarzyszeniach i Związkach oraz wypełniania porozumień i umów partnerskich. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Ełku za 2016 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia; w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017; w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „EŁK –OSIEDLE JEZIORNA III”; w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ełku; w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ełku.
2017-04-21
11:00–14:05
Informacja z akcji zimowego utrzymania dróg w mieście oraz przygotowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Ełku do akcji oczyszczania letniego miasta. Opinia Komisji do wniosku o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Ełku. Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w I kwartale 2017 r. Wniosek mieszkańców ul. Jeziornej w Ełku. Rewitalizacja jeziora Ełckiego. Dyskusja na temat miejskiej stacji paliw. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017; w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców; w sprawie Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Ełku; w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego Ełk – Lazurowa”; w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ełku
2017-03-24
11:15–14:00
Opinia Komisji do wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej: Grupy Mieszkańców na zadanie: Poprawa bezpieczeństwa na placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu „PEREŁKA” w Ełku, Grupy Mieszkańców na zadanie: Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu „Ekoludki” w Ełku, Grupy Mieszkańców na zadanie pt: „Murale na Kilińskiego”. Gospodarka odpadami w Gminie Miasto Ełk. Sprawozdanie za lata 2015-2016 z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Ełku na lata 2015-2018”. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017; w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców; w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości gruntowej zabudowanej i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy jej sprzedaży; w sprawie przyjęcia od wojewody Warmińsko-Mazurskiego zadań należących do zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Miasta Ełku oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Ełku do zawarcia Porozumienia określającego zakres obowiązków stron oraz odpłatność za wykonywane czynności.
2017-02-24
11:00–13:35
Studium komunikacji miasta Ełku — prezentacja. Omówienie bieżących planów zagospodarowania przestrzennego opracowywanych przez Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami. Opinia Komisji do wniosku Parafii Miłości Bożej w Ełku Kościoła Ewangelicko- Metodystycznego na realizację zadania publicznego Miasta Ełku z zakresu budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego oraz w zakresie działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki pt.: Ogólnodostępny plac zabaw przy Parafii Ewangelicko-Metodystycznej”. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027, w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017, w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu, w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikat, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk- Matejki II”, w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ełku.
2017-01-30
10:00–12:15
Opinia komisji do wniosku Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „SKRZYDŁA” na realizację zadania publicznego miasta Ełku z zakresu budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego oraz w zakresie działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki pt.: „Otwarta Przestrzeń Integracji Lokalnej „Aktywnie w Plenerze”. Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2017. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2016; w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Ełku na rok 2017; w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców; w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży nieruchomości; w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełku w 2017 roku; w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku oraz ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Miasta Ełku; w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ełku; w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym; w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno–wypoczynkowe; w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Gminę Miasto Ełk ze spółki Warmińsko – Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o. o. w Olsztynie. Opinia w sprawie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk na terenach położonych w obrębach Przykopka i Szeligi – Buczki, a także wyznaczenie przebiegu projektowanej drogi S-61 do S-8 oraz drogi krajowej nr 16 oraz wskazanie aktualnej strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody podziemnej dla miasta Ełk. Stanowisko w sprawie likwidacji Placówki Sekcji Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. w Ełku wraz z posterunkiem rewizji. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk.
2016-12-16
11:00–12:25
Informacja dotycząca dochodów i wykonania planu sprzedaży majątku gminy za rok 2016 oraz omówienie planów sprzedaży na rok 2017. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2016; w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016; w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców; w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027; w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ełku na rok 2017; w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi; w sprawie zmiany uchwały Nr XLII.405.2014 Rady Miasta Ełku z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie aktualizacji „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku do roku 2020”. Opinia Komisji do projektu postanowienia w sprawie nieprzystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony na terenie miasta Ełk między ulicami: Cmentarną, Kochanowskiego, Matejki, Koszykową i ul. Piękną z terenem po byłej STU.
2016-11-25
10:00–13:15
Informacja na temat funkcjonowania cmentarzy komunalnych i utrzymania cmentarzy wojennych; Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2016; w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców; w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Warszawska”; w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Kolonia, Dobrzańskiego”; w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Szafera”; w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku oraz ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe; w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Miasta Ełku; w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ełku; innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 29 listopada 2016 r. i dotyczących prac Komisji; Projekt budżetu miasta Ełku na 2017 rok
2016-10-24
10:00–13:25
Przedstawienie bieżących działań oraz planów na przyszłość Parku Naukowo – Technologicznego w Ełku; Raport z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2008 — 2018” za rok 2015; Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w III kwartałach 2016 r.; Informacja z dochodów i wydatków budżetu miasta za okres III kwartałów 2016 r.; Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2016; w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.; w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.; w sprawie wprowadzenia opłaty oraz określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów; w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej; w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek leśny i informacji w sprawie podatku leśnego oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej; w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców; w sprawie nadania nazwy rondu; w sprawie przyjęcia „Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017”; innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 25 października 2016 r. i dotyczących prac Komisji
2016-09-12
10:00–12:15
Informacja nt. wykorzystania środków finansowych otrzymanych ze źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy Unii Europejskiej oraz przygotowywanych projektach i perspektywach pozyskania środków zewnętrznych; Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Ełku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku; Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Ełk za I półrocze 2016 roku; Remonty i utrzymanie dróg i oświetlenia; Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście, działalność Straży Miejskiej; Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2016; w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.184.16 Rady Miasta Ełku z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko; w sprawie zmiany uchwały Nr VIII.84.15 Rady Miasta Ełku z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025” wraz z Prognozą Oddziaływania na środowisko; w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta dotyczącej wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży nieruchomości komunalnych; w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy; w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – Sikorskiego, Witosa”; w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – Zawiszy”; w sprawie nadania imion drzewom – pomnikom przyrody; Dyskusja na temat priorytetów budżetu na rok 2017
2016-08-26
11:00–12:30
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko- Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2016 roku; uchylająca uchwałę Rady Miasta Ełku nr XI.124.15 z dnia 27 października 2015 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – Konieczki”, zwanej „Ełk – Bahrkego”; uchylająca uchwałę Rady Miasta Ełku nr IX.77.2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zwanych „EŁK-ZAMKOWA”, „EŁK-DĄBROWSKIEJ”, EŁK-GDAŃSKA II”, „EŁK- KILIŃSKIEGO-TARGOWA”, „EŁK-SKLEJKI”, „EŁK-BARANKI”; w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Garbarska”; w sprawie ustalenia oprocentowania przy rozłożeniu na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości; w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (ul. E. Orzeszkowej); w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (ul. Armii Krajowej); w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (ul. Wojska Polskiego 6 ); w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (ul. Armii Krajowej 27); w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (ul. Wojska Polskiego 57 ); w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (ul. A. Mickiewicza); w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (ul. St. Moniuszki 17); w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (ul. Magazynowa); w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (ul. Armii Krajowej 7); w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (ul. Mickiewicza 29), 18) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ełku; w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/258/05 Rady Miasta Ełku z dnia 4 lutego 2005r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie „Straż Miejska” i umiejscowieniu Komendy Straży Miejskiej w strukturze Urzędu Miasta Ełku oraz nadaniu regulaminu straży
2016-06-22
10:00–14:00
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „EŁK – LENPOL II”; w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Piłsudskiego”; zmieniający uchwałę Nr XXI.195.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów uczących się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk; zmieniający uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Ełku; zmieniający uchwałę Nr VIII.90.15 Rady Miasta Ełku z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i zatwierdzenia regulaminu jej działania; w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (ul. Wawelska); w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (ul. Chopina); w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (ul. Armii Krajowej); w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (ul. Mickiewicza); w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody – drzewa z gatunku buk zwyczajny podwójny o niezwykłej formie, znajdującego się w wykazie pomników przyrody pod numerem 526; innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 23 czerwca 2016 r. i dotyczących prac Komisji
2016-05-23
11:00–15:40
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Ełku za 2015 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia; w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ełku; w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Ełk składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji; w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ełku; w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Kajki, Tuwima, Miłosza”; zmieniająca uchwałę Nr VIII.90.15 Rady Miasta Ełku z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i zatwierdzenia regulaminu jej działania; w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 6.05.2016r.; w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Samorządowych w Ełku; w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla Miasta Ełku” Panu Markowi Hyzopskiemu
2016-04-22
11:00–14:15
w sprawie przejęcia od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zadań należących do zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Ełk oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Ełku do zawarcia Porozumienia określającego zakres obowiązków stron oraz odpłatność za wykonywane czynności; w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miasta Ełk w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w perspektywie czasowej 2016 – 2030 r.”; w sprawie udzielenia w 2016 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Ełku; w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko; w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnej (działka nr 1541); w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnej (działka nr 1502); w sprawie zmiany uchwały o gospodarowaniu nieruchomościami stanowiącymi przedmiot własności i przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ełku; w sprawie zmiany uchwały o wyrażeniu zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta Ełku bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; w sprawie uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanej „Ełk – Błonie Papieskie II”
2016-03-18
11:00–12:55
W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnej; w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Kolbego, Baranki”; w sprawie ustalenia cen za przejazdy i wysokości opłata dodatkowych za niedopełnienie obowiązków zapłaty należności przewozowych oraz zasad korzystania z lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta i gminy Ełk oraz gminy Stare Juchy; w sprawie przyjęcia do realizacji resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch — edycja 2016” moduł 1” i zabezpieczenia środków niezbędnych na realizację programu; zmieniający uchwałę nr XXVII.243.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Park Naukowo-Technologiczny w Ełku”
2016-02-22
10:00–13:47
Opinia Komisji do wniosku Uczniowskiego Klubu Sportowego RONA 03 oraz wniosku Fundacji Ratujmy Życie; Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących tworzenia map zagrożeń bezpieczeństwa (prezentacja Komendy Powiatowej Policji w Ełku); Prezentacja koncepcji zagospodarowania miejskich terenów zieleni w Ełku; Gospodarka odpadami w Gminie Miasto Ełk; Omówienie bieżących planów zagospodarowania przestrzennego opracowywanych przez Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami; Opinia Komisji do projektów uchwał
2016-01-22
11:00–12:55
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII.94.15 Rady Miasta Ełku z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko; w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełku na lata 2016-2020; zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania; w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełk w 2016r.; w sprawie przystąpienia do przygotowania przez prezydenta miasta projektu uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń; w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk-Warszawska”; w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – osiedle Jeziorna III”
2015-12-18
11:00–12:37
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – Gospodarstwo Jeziorowe”; uchylającej uchwałę nr VIII.92.15 Rady Miasta Ełku z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – Sikorskiego, Gdańska”; w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych oraz prac społecznie użytecznych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja w Ełku na rok 2016; w sprawie wystąpienia Gminy Miasta Ełku ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk; w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata 2016-2027; w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015
2015-11-23
11:00–14:10
Opinia Komisji w sprawie pierwszeństwa w nabyciu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Suwalskiej; Informacja Prezydenta Miasta dotycząca działalności spółek komunalnych miasta Ełku; Analiza zmian w stanie zatrudnienia i przeciętnych wynagrodzeniach miejskich jednostek organizacyjnych; Opinia Komisji do projektów uchwał
2015-10-23
11:00–14:05
Przygotowanie służb do akcji zimowego utrzymania infrastruktury drogowej; Propozycja zadań inwestycyjnych na 2016 rok; Opinia Komisji do projektów uchwał
2015-09-25
11:00–14:25
Remonty, utrzymanie dróg i oświetlenia; Dyskusja i opinia Komisji odnośnie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do przygotowania przez prezydenta miasta projektu uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń; Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Ełku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku; Informacja z wykonania budżetu miasta Ełku za I półrocze 2015 roku; Opinia Komisji do projektów uchwał
2015-08-21
11:00–14:15
Analiza stanu technicznego budynków komunalnych; Omówienie stanu zabezpieczenia potrzeb mieszkalnictwa w mieście; Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w I półroczu 2015 r.; Opinia Komisji do projektów uchwał
2015-06-26
11:00–13:45
Ocena stanu bezpieczeństwa w mieście, działalność Straży Miejskiej; Sprawozdanie za 2014 r z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku do roku 2020 (wraz z analizą sytuacji społeczno-gospodarczej Ełku); Opinia Komisji do projektów uchwał
2015-05-22
11:00–13:40
Ocena stanu komunikacji miejskiej realizowanej przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ełku; Informacja nt. wykorzystania środków finansowych otrzymanych ze źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy Unii Europejskiej oraz przygotowywanych projektach i perspektywach pozyskania środków zewnętrznych; Informacja nt. funkcjonowania Gminy Miasta Ełku w Stowarzyszeniach i Związkach oraz wypełniania porozumień i umów partnerskich; Opinia Komisji do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok; Opinia Komisji do projektów uchwał
2015-04-24
11:00–13:10
1). Opinia Komisji do wniosku Grupy mieszkańców na realizację zadania publicznego miasta Ełku pt.: Zagospodarowanie zieleni przy u. Tuwima 20”, w ramach inicjatywy lokalnej. 2). Informacja nt. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 3). Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w I kwartale 2015 r. 4). Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok 5). Opinia Komisji do projektów uchwał.
2015-03-30
11:00–14:30
1). Informacja nt. dzialalności Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku, 2). Ocena stanu zieleni miejskiej w Ełku, 3). Informacja nt. realizacja projektu "Odlotowa polska Wschodnia", 4). Sprawozdania z realizacji różnych programów miejskich oraz sprawozdania finansowe oraz merytoryczne z realizacji różnych programów miejskich, 5). Opinia Komisji do projektów uchwał
2015-02-20
11:00–15:10
1). Gospodarka odpadami w Gminie Miasto Ełk, 2). Opinia do wniosku w sprawie przyjazdu do Ełku w ramach repatriacji siedmioosobowej rodziny z Kazachstanu, 3). Sprawozdanie za 2014 r. z realizacji założeń zawartych w Programie Rewitalizacji Ełku do roku 2016. 4). Informacja o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5, wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 stycznia 2015 r, 5). Opinie Komisji do projektow uchwał 6). Informacja odnośnie pisma rzemieślników i małych przedsiębiorców działających na terenie miasta Ełku.
2015-01-23
11:00–15:10
1). Omówienie bieżących planów zagospodarowania przestrzennego opracowywanych przez Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, 2). Sprawozdanie z działalności Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku, przyjęte przez Zgromadzenie Związku w dniu 23 grudnia 2014 r, 3). Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w 2014 r, 4). Opinie Komisji do projektów uchwał
2014-12-19
11:00–14:40
Koncepcja funkcjonalno-użytkowa boiska pełnowymiarowego obok Targowiska Miejskiego, opinie komisji do projektów uchwał, przyjęcie raportu z realizacji "Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2008-2018" za rok 2013
2014-12-12
11:00–14:40
Raporty z konsultacji społecznych, dyskusja nt. budżetu miasta na 2015 rok, opinia do projektu uchwały nt. wywłaszczonej nieruchomości
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Oświaty i Kultury

Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: * całokształtu działalności szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, * inicjowania i wspierania działań rozwijających szkolnictwo wyższe na terenie miasta, * funkcjonowania miejskich instytucji kultury i innych placówek upowszechniania kultury, * inspirowania i opiniowania lokalnych programów działalności kulturalnej, * współpracy i współdziałania z podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

26-05-2015
9:00–9:15
Opinia Komisji do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenie granic obwodów gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk
2018-10-11
11:00
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Ełku w roku szkolnym 2017/2018. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2018-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018; w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019; zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej.
2018-08-23
11:20–12:25
Informacja dotycząca przygotowania bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie miasta przed nowym rokiem szkolnym. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2018-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018; w sprawie zmiany Statutu Miasta Ełku.
2018-06-21
13:30–15:20
Informacja na temat prac remontowych w placówkach oświatowych przewidzianych na okres wakacji. Opinia do wniosku złożonego przez grupę mieszkańców na realizację zadania publicznego Miasta Ełku z zakresu oświaty i wychowania oraz budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego pt.: „W świecie Małych Odkrywców”. Sprawozdanie z realizacji Ełckiego Programu Współpracy Samorządu Miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017. Opinia do projektów uchwał w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2018-2027; zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018; zmiany imienia Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku; zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli i ustalenia regulaminów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Ełku; regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Ełku.
2018-05-24
12:30–14:00
Prezentacja działalności Klubu Judo Shamo Ełk. Opinia do wniosku złożonego przez Kościół Ewangelicko – Metodystyczny — Parafii Miłości Bożej w Ełku na realizację zadania publicznego miasta Ełku w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańców pt: Zielony Zakątek przy placu zabaw na ul. Słowackiego. Opinia do projektów uchwał w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Ełku za 2017 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia; zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2018-2027; zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018; szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora "Senior+"; przyjęcia do realizacji partnerskiego projektu pn. Lokalne Perspektywy; przyjęcia do realizacji partnerskiego projektu pn. Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej; zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych; wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach (zespołach szkół), przedszkolach i placówkach oświatowych, zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 — Karty Nauczyciela
2018-04-18
12:00–13:30
Prezentacja działalności Mazurskiego Klubu Sportowego w Ełku. Raport z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Ełku na lata 2018-21. Opinia do projektów uchwał w sprawach: zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018; ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobku Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” w Ełku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat; wykazu kąpielisk na obszarze miasta Ełku w 2018 roku.
2018-03-22
13:08–15:16
Zaopiniowanie wniosków grup mieszkańców i organizacji pozarządowych w ramach inicjatywy lokalnej: 1. Plac zabaw oraz siłownia na powietrzu na Zatorzu. 2. Tęczowy plac zabaw (Tęczowy Dom), dla dzieci niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. 3. Bawilandia — integracyjny plac zabaw przy Przedszkolu "Ekoludki". 4. Kuźnia Liderów II — Stowarzyszenie "stopa". 5. Montesoriański ogród edukacyjny — os. Konieczki. 6. Ełcki Punkt Introligatorski — przy Zespole Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego. Opinia komisji do projektów uchwał w sprawach dot. prac komisji, będących w porządku obrad sesji zaplanowanej na 27 marca 2018 r.: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2018-2027; zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018; udzielenia w 2018 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Ełku; określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach (zespołach szkół), przedszkolach i placówkach oświatowych, zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 — Karty Nauczyciela; ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych; ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk na rok 2018. Sprawozdanie z realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” za rok 2017. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” za rok 2017.
2018-03-13
13:00–13:20
Opinia komisji do projektów uchwał w sprawach: wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie; podziału miasta Ełku na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018-02-21
13:00–14:20
Opinia Komisji do wniosku Grupy mieszkańców na realizację zadania publicznego miasta Ełku z zakresu sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i turystyki: „Koleją na Sępa”, w ramach inicjatywy lokalnej. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018; w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów uczących się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk; zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2018-01-23
13:00–14:30
Propozycje do planu Komisji na 2018 rok. Inicjatywy lokalne: "Koleją na Sępa" oraz "Bądź aktywny". Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2018-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018; w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia w Klubie Seniora „Senior+”; w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę nr XXXVII.368.17 Rady Miasta Ełku z dnia 24 października 2017 r., w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia; w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Ełku w sprawie projektu dostosowania sieci i granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk do nowego ustroju szkolnego; w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium; w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania; w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełnienia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów publicznych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk; zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych w Ełku na rok 2018; w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych oraz domami dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
2017-12-13
13:00–13:45
Stan realizacji Polityki Oświatowej Samorządu Terytorialnego (POST) na lata 2016-2023 w roku szkolnych 2016/2017. Opinia Komisji do projektu budżetu miasta Ełku na 2018 rok. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017; Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2018-2027
2017-11-22
13:30–15:00
Funkcjonowanie Zespołu Szkół Sportowych w związku z reformą oświaty. Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej nr 5 w związku z reformą oświaty. Projekt budżetu miasta Ełku na 2018 rok. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017
2017-10-18
12:10–14:00
Prezentacja zasad funkcjonowania Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego. Informacja o realizacji zadań oświatowych miasta Ełku. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017; przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018; udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na remont Szkoły Podstawowej w Charzynie uszkodzonej w nawałnicach.
2017-09-20
12:30–14:30
Przedstawienie osiągnięć Ełckiego Centrum Obywatelskiego Stacja w jego dwuletniej działalności. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Ełku za I półrocze 2017 roku. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017; w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów artystycznych w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki; nadania statutu Szkole Podstawowej nr 1 w Ełku; w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Historycznym w Ełku
2017-08-24
12:30–14:20
Prezentacja Stowarzyszenia Kajakowego Keyko. Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nasierowskiej. Informacja na temat prac remontowych w placówkach oświatowych przeprowadzonych w okresie wakacyjnym. Informacja dotycząca przygotowania bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie miasta przed nowym rokiem szkolnym. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017
2017-06-21
12:30–13:20
Struktura organizacyjna szkół i przedszkoli na rok szkolny 2017/2018. Organizacja wypoczynku letniego dzieci w szkołach i w mieście. Sprawozdanie z realizacji „Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016”. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017
2017-05-30
10:30–10:55
Opinia Komisji do wniosku na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Rzymskokatolickiej Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku na zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt.: „Muzyka łączy pokolenia”.
2017-05-24
12:30–13:40
Informacja dot. funkcjonowania Muzeum Historycznego w Ełku. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2016 rok (sesja absolutoryjna). Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017
2017-04-19
12:30–13:22
Informacja Wydziału Edukacji dotycząca zadań i spraw podejmowanych przez Wydział — raz na kwartał. Bezpieczeństwo w placówkach oświatowych (procedury, infrastruktura techniczna). Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017
2017-04-05
14:00–14:55
Zmiany strukturalne szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Ełk i Powiat Ełcki w świetle zmieniającego się prawa oświatowego — wspólne posiedzenie z Komisją Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Ełckiego
2017-03-22
12:30–13:55
Opinia Komisji do wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej: 1. Grupy Mieszkańców na zadanie: Poprawa bezpieczeństwa na placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu „PEREŁKA” w Ełku, 2. Grupy Mieszkańców na zadanie: Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu „Ekoludki” w Ełku, 3. Grupy Mieszkańców na zadanie pt: „Murale na Kilińskiego”. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem imprez sportowych — za 2016 rok. Kalendarz imprez i przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych na 2017 rok (informacja na piśmie). Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017; zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania; dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017-02-22
12:30–15:00
Informacja na temat pozyskiwania funduszy zewnętrznych na rozwój kultury i edukacji. Dostosowanie sieci i granic obwodów szkół do nowego ustroju szkolnego (reforma oświaty). Przyjęcie planu pracy Komisji na 2017 rok. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027, w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017.
2017-01-26
12:30–13:45
Prezentacja działalności Fundacji Rozwoju Sportu 4ALL. Opinia komisji do wniosku Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „SKRZYDŁA” na realizację zadania publicznego miasta Ełku z zakresu budowy , rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego oraz w zakresie działalności w sferze kultury fizycznej i turystki pt.: Otwarta Przestrzeń Integracji Lokalnej „Aktywnie w Plenerze”. Opinia komisji do projektów uchwał w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017 — 2027; zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017; zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Ełku na rok 2017
2016-12-15
12:30–13:40
Raport z konsultacji społecznych projektu szczegółowej procedury zlecania realizacji zadań w roku 2017. Opinia Komisji do projektu budżetu miasta Ełku na 2017 rok. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2016; w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016; w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania; w sprawie polityki oświatowej samorządu terytorialnego (POST) na lata 2016-2023.
2016-11-23
12:30–13:50
Informacja o wysokości średnich płac pracowników administracji i obsługi w szkołach, dodatki motywacyjne i funkcyjne dla nauczycieli, pomoc finansowa w doskonaleniu zawodowym nauczycieli; Projekt budżetu miasta Ełku na 2017 rok; Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2016
2016-10-19
12:30–14:20
Informacja z działalności Ełckiego Centrum Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej; Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Ełku za rok szkolny 2015/2016; Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2016; w sprawie przyjęcia „Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017”; innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 25 października 2016 r. i dotyczących prac Komisji
2016-09-08
13:00–14:45
Prezentacja działalności Ełckiego Klubu Sportowego Karate Kyokushin; Funkcjonowanie „Ełckiej Karty Rodziny 3+”; Informacja na temat działań promocyjnych miasta za pierwsze półrocze (informacja na piśmie); Informacja z wykonania budżetu miasta Ełku za I półrocze 2016 roku; opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2016; w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pn. „Wędrowna Akademia Kultury” w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura” w latach 2016-2018
2016-08-24
14:00–14:50
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko- Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2016 roku
2016-06-21
13:00–15:25
zmieniająca uchwałę Nr XXI.195.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów uczących się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk; innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 23 czerwca 2016 r. i dotyczących prac Komisji
2016-05-18
14:17–15:10
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Ełku za 2015 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia; w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ełku; w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ełku; innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 25 maja 2016 r. i dotyczących prac Komisji
2016-04-20
14:00–15:30
Opinia Komisji do projektów uchwał z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 26 kwietnia 2016 r. i dotyczących prac Komisji
2016-03-16
14:00–15:55
Potrzeby remontowe w obiektach szkół, przedszkoli; Kalendarz imprez i przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych na 2016 rok (informacja na piśmie)
2016-02-17
14:00–15:50
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk; Opinia Komisji do wniosku Stowarzyszenia Ełckiego Towarzystwa Muzycznego; Finansowanie działań oświatowych. Informacja na temat pozyskiwania funduszy zewnętrznych na rozwój kultury i edukacji; Opinia Komisji do projektów uchwał
2016-01-20
14:00–14:45
W sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełnienia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk; w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium; w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium
2015-12-16
14:00–15:10
W sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych oraz prac społecznie użytecznych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja w Ełku na rok 2016; w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 1 w Ełku
2015-11-19
13:45–15:00
Prezentacja projektu budżetu miasta Ełku na 2016 rok; Opinia Komisji do projektów uchwał
2015-10-21
14:00–14:50
Analiza wysokości płac pracowników administracji i obsługi w szkołach, dodatki motywacyjne i funkcyjne dla nauczycieli, pomoc finansowa w doskonaleniu zawodowym nauczycieli; Opinia Komisji do projektów uchwał
2015-09-23
14:00–15:20
Raport z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2008-2018” za rok 2014; Inicjatywa lokalna grupy mieszkańców „Zajęcia muzyczne w przedszkolach publicznych w Ełku”; Funkcjonowanie „Ełckiej Karty Rodziny 3+"; Informacja na temat prac remontowych w placówkach oświatowych wykonanych w okresie wakacyjnym; Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015r.; Opinia Komisji do projektów uchwał
2015-08-19
14:00–15:10
Informacja o działalności Ełckiego Centrum Kultury. Dyskusja nad pomysłem utworzenia tzw. „Centrum Prób Muzycznych”; Opinia Komisji do wniosków dotyczących inicjatywy lokalnej; Opinia Komisji do projektów uchwał
2015-06-26
12:30–14:25
Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem Muzeum Historycznego; Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci, młodzieży w szkołach i w mieście; Opinia Komisji do projektów uchwał
2015-05-20
14:00–14:45
Opinia Komisji do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2014 rok. 2). Opinia Komisji do projektów uchwał
2015-04-22
14:00–15:20
Omówienie sprawozdania z realizacji Ełckiego Programu Współpracy Samorządu Miasta Ełku z sektorem pozarządowym w roku 2014. 2). Informacja Wydziału Edukacji dotycząca zadań i spraw podejmowanych przez Wydział — raz na kwartał. 3). Struktura organizacyjna szkół i przedszkoli. 4). Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 Gminy Miasta Ełk. 5). Opinia Komisji do projektów uchwał
2015-03-25
14:00–15:40
Opinia do wniosku grupy mieszkańców na realizację zadania publicznego miasta Ełku pt: „Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku” w ramach inicjatywy lokalnej, 2). Kalendarz imprez i przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych na 2015 rok (informacja na piśmie), 3). Informacja na temat średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto, 4). Potrzeby remontowe w obiektach szkół, przedszkoli, 5). Sprawozdania finansowe, merytoryczne oraz pozostałe z realizacji rożnych programów miejskich, 6). Opinie komisji do projektów uchwał.
2015-02-18
14:00–14:50
Wniosek Ełckiego Towarzystwa Muzycznego na realizację zadania publicznego miasta Ełku pt.: „Requiem – moc artyzmu”, w ramach inicjatywy lokalnej, 2). Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk, 3). Finansowanie działań oświatowych. Informacja na temat pozyskiwania funduszy zewnętrznych na rozwój edukacji, 4). Potrzeby remontowe w obiektach szkół, przedszkoli, 5). Opinia Komisji do projektów uchwał
2015-01-21
14:00–15:50
Informacja Wydziału Edukacji dotycząca bieżących zadań i spraw podejmowanych przez Wydział, opinie Komisji do projektu uchwał, plan pracy komisji na 2015 rok.
2014-12-17
14:00–15:10
Opinia komisji do projektów uchwał, przyjęcie raportu z realizacji "Strategii Rozwiązywania Problemów Spolecznych Miasta Ełku na lata 2008-2018" za rok 2013
2014-12-11
13:30–15:10
Dyskusja nad projektem budżetu na 2015 rok w zakresie: oświata i wychowanie oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Rewizyjna

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: * kontrola działalności Prezydenta Miasta, jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Miasta, * opiniowanie wykonania budżetu, * występowanie z wnioskiem do Rady Miasta w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi, * wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę w zakresie kontroli.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2018-08-27
9:13–9:35
Analiza wykonania budżetu miasta za I półrocze 2018 roku.
2018-05-25
9:00–10:40
Rozpatrzenie skargi na działalność dyrektora Ełckiego Centrum Kultury w Ełku
2018-05-07
13:00–13:35
Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2017 rok. Opinia na temat wykonania budżetu miasta za rok 2017 w związku z udzieleniem absolutorium Prezydentowi Miasta — podjęcie uchwały.
2018-03-26
9:30–9:50
Rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Prezydenta Miasta Ełku – opinia do projektu uchwały.
2018-03-14
8:35–9:45
Opinia do projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.
2018-02-23
10:00–10:15
Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Ełku.
2018-01-12
9:00–9:30
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. Rozpatrzenie skargi na uchwałę nr XXXVII.370.17 Rady Miasta Ełku.
2017-12-18
9:30–9:35
Propozycje do planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
2017-11-27
9:00–9:40
Rozpatrzenie skargi Prokuratora Rejonowego w Ełku na uchwałę nr XII.136.15 Rady Miasta Ełku z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2017-09-25
10:00–10:36
Przyjęcie protokołu z kontroli inwestycji: przebudowa ulicy Kilińskiego. Analiza wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 roku.
2017-06-26
9:00–9:40
Rozpatrzenie ponownej skargi na działalność Prezydenta Miasta Ełku.
2017-05-29
10:00–11:00
Rozpatrzenie skarg na działalność Prezydenta Miasta Ełku.
2017-05-09
10:00–10:15
Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2016 rok. Opinia na temat wykonania budżetu miasta za rok 2016 w związku z udzieleniem absolutorium Prezydentowi Miasta Ełku – podjęcie uchwały.
2017-04-21
10:00–10:50
Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Ełku. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2016 rok.
2017-02-24
10:00–10:45
Rozpatrzenie skargi z dnia 13.02.2017r.
2016-12-19
9:30–9.45
Propozycje do planu pracy komisji na 2017 rok.
2016-10-20
11:00–11:40
Rozpatrzenie skargi na działalność kierownika i pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku
2016-08-26
10:00–10:26
Kontrola realizacji wybranej inwestycji miejskiej: przebudowa ulicy Kilińskiego — ciąg dalszy; Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Ełku
2016-06-22
9:30–10:00
Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2016 r.; Kontrola realizacji wybranej inwestycji miejskiej: przebudowa ulicy Kilińskiego
2016-05-23
10:00–10:17
Przyjęcie sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2015.; Rozpatrzenia skargi z dnia 6.05.2016 r.
2016-04-28
10:00–10:30
Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. Opinia na temat wykonania budżetu miasta za rok 2015 w związku z udzieleniem absolutorium Prezydentowi Miasta – podjęcie uchwały
2016-04-22
10:00–10:30
Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok; rozpoczęcie kontroli realizacji wybranej inwestycji miejskiej: przebudowa ulicy Kilińskiego
2016-03-23
10:00–10:30
Przyjęcie protokołu z kontroli Straży Miejskiej w zakresie procedur wystawiania mandatów oraz ich ściągalności
2016-01-15
10:00–10:17
Kontrola Straży Miejskiej w zakresie procedur wystawiania mandatów oraz ich ściągalności
2015-12-21
10:00–10:45
Przyjęcie protokołu z kontroli w zakresie procedur i ich realizacji w przyznawaniu dodatków mieszkaniowych w latach 2013 – 2014, w oparciu o losowy dobór próby; Propozycje do planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2016 roku
2015-10-26
10:00–10:15
Kontrola w zakresie procedur i ich realizacji w przyznawaniu dodatków mieszkaniowych w latach 2013 – 2014, w oparciu o losowy dobór próby
2015-09-28
9:00–10:25
Przyjęcie protokołu z kontroli inwestycji skatepark; Rozpatrzenie skargi wniesionej przez Prokuratora Okręgowego w Olsztynie na uchwałę Rady Miasta Ełku Nr XIV.128.2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.; Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełk za I półrocze 2015 roku
2015-08-21
10:00–10:26
Rozpatrzenie skargi, dotyczącej sprzedaży działki, położonej w Ełku, przy ul. 11 – go Listopada, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr: 29/7, stanowiącej własność Gminy Miasta Ełku, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
2015-06-29
10:00–10:55
Rozpatrzenie skargi na działalność MOPS w Ełku; Rozpatrzenie rozpatrzenia skargi Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na uchwałę nr V.56.15 Rady Miasta Ełku z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu przestrzennego "Ełk – Brama Mazur" zwanej "Ełk – Brama Mazur II”; Propozycje do planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2015 roku; Kontrola inwestycji: skatepark
2015-05-07
10:00–1030
Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2014 rok. Opinia na temat wykonania budżetu miasta za rok 2014 w związku z udzieleniem absolutorium Prezydentowi Miasta – podjęcie uchwały
2015-04-23
10:00–10:40
Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok
2015-03-13
9:00–10:40
Omówienie i przyjęcie protokołu w kontroli ECK
2015-02-13
9:00–10:15
Kontrola w ECK dot. projektu: "Modernizacja budynku ECK oraz wyposażenie w kino"
2015-01-19
9:00–9:35
1). Rozpoczęcie kontroli w ECK dot. projektu "Modernizacja budynku ECK oraz wyposażenie w kino", 2). Rozpatrzenie skargi na uchwałę XVII/151/2012
2014-12-19
9:00–9:25
Propozycje do planu pracy na pierwsze półrocze 2015 roku.
2014-12-03
14:35–14:45
Wybór Przewodniczącego Komisji
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej

Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: * kształtowania miejskiej polityki społecznej, * ochrony zdrowia i warunków sanitarnych, * funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej i jednostek pomocy społecznej w tym domów pomocy społecznej, domu dziecka, ośrodków rehabilitacyjnych i wychowawczych, * aktywizowania współpracy i zintegrowanych działań organizacji pozarządowych na rzecz mieszkańców Miasta w zakresie ochrony zdrowia i polityki społecznej, * przeciwdziałania alkoholizmowi i innym zjawiskom patologii społecznej, * przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, * przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu ze szczególnym uwzględnieniem os. z niepełnosprawnościami.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2018-10-15
14:00
Raport z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2008- 2018 za rok 2017. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2018-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018; w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019; w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia; zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku; w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. Wsparcie Ełckich Rodzin – projekt ZIT; Podsumowanie pracy Komisji w 2018 roku.
2018-06-20
13:00–15:00
Sprawozdanie z realizacji Ełckiego Programu Współpracy Samorządu Miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy w Ełku za 2017 rok. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku za 2017 rok. Opinia do projektów uchwał w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2018-2027; zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018; ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta Ełku; zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Ełku.
2018-04-23
13:45–14:40
Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miasta Ełk za 2017 rok. Sprawozdanie z bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku – pomoc najuboższym i rodzinom dysfunkcyjnym za okres styczeń – marzec 2018 r. Opinia do projektów uchwał w sprawach: zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018; ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobku Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” w Ełku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat.
2018-03-26
13:45–15:20
Spotkanie z Przedstawicielem Warmińsko — Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Delegatura w Ełku, Komendantem 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie — Filia w Ełku oraz Prezesem Zarządu Spółki Pro-Medica w Ełku. Podjęcie uchwał w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2018-2027; zmian w budżecie Miasta Ełku na rok 2018. Sprawozdanie z realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” za rok 2017. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” za rok 2017. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełku na lata 2016-2020” za rok 2017. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w mieście Ełk oraz „Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018” za rok 2017. Sprawozdanie z realizacji „Ełckiej Karty Rodziny 3+” za rok 2017. Sprawozdanie z realizacji „Ełckiej Karty Seniora” za rok 2017.
2018-02-26
13:30–14:10
Informacja o wprowadzanych zmianach w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018. Plan pracy Komisji na 2018 rok.
2017-12-18
13:45–14:40
Informacja Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Delegatura w Ełku dotycząca planowanych zmian związanych z opieką zdrowotną w 2018 roku. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017; w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Miasta Ełku na rok 2018; w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasta Ełku na lata 2018-2022; w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2018–2027; w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ełku na rok 2018
2017-11-27
13:45–14:45
Informacja dot. działalności Stowarzyszenia „Razem Łatwiej”. Projekt budżetu miasta Ełku na 2018 rok. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017; zmieniający uchwałę w sprawie „Ełckiej Karty Rodziny 3+”; w sprawie przyjęcia do realizacji partnerskiego projektu pt. Otwórz się na zmianę z AlterCIS
2017-10-23
13:45–14:30
Informacja dot. działalności Stowarzyszenia „Razem Łatwiej”. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017; w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na remont Szkoły Podstawowej w Charzynie uszkodzonej w nawałnicach; w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia; w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018
2017-09-25
13:30–15:15
Bieżąca działalność szpitala „Pro-Medica” oraz potrzeby w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych szpitala „Pro-Medica” na 2018 rok. Raport z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2008- 2018” za rok 2016. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017; w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok; w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok; uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty oraz określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Ełku za I półrocze 2017 roku.
2017-08-28
13:30–14:55
Informacja z realizacji Ełckiej Karty Rodziny 3+ oraz Ełckiej Karty Seniora. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017; w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu „Senior +” w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020
2017-06-26
13:30–14:00
Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy "Pod Kasztanami" w Ełku (wizyta Komisji). Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017; w sprawie emisji obligacji komunalnych w latach 2017-2018; w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie; w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia; zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku
2017-05-29
13:30–14:50
Spotkanie z przedstawicielem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Delegatura w Ełku dotyczące zmian związanych z reformą opieki zdrowotnej. Bieżąca działalność MOPS pod kątem pomocy najuboższym i rodzinom dysfunkcyjnym. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2016 rok (sesja absolutoryjna). Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017.
2017-04-24
13:30–14:50
Spotkanie z Dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Ełckiej ks. mgr Pawłem Toberem. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miasta Ełku za rok 2016. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017
2017-03-27
13:30–14:55
Analiza dostępności do usług medycznych dla mieszkańców na terenie miasta. Bieżąca działalność szpitala „Pro-Medica” oraz zmiany związane z planowaną reformą zdrowia wprowadzającą sieć szpitali. Propozycje programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej na 2017 rok. Program profilaktyki raka piersi. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 rok. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełku na lata 2016-2020” za rok 2016. Sprawozdanie z realizacji „Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018” za rok 2016. Sprawozdanie z realizacji „Ełckiej Karty Rodziny 3+” za rok 2016. Sprawozdanie z realizacji „Programu Ełk miastem szczęśliwego rodzicielstwa na lata 2014-2016” za rok 2016. Sprawozdanie z realizacji „Ełckiej Karty Seniora” za rok 2016. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017; w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Wsparcie ełckich rodzin”.
2017-02-27
13:30–15:20
Wspólne posiedzenie z Komisją Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Ełckiego w temacie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027, w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2016 rok.
2016-12-19
13:30–14:45
Propozycje do planu pracy Komisji na 2017 rok. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2016; w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016; w sprawie Polityki Oświatowej Samorządu Terytorialnego (POST) na lata 2016-2023; w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania; w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Miasta Ełku na 2017 rok; w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027; w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ełku na rok 2017; zmieniających uchwałę w sprawie ustalenie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych.
2016-11-28
13:30–14:50
Potrzeby w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych szpitala „Pro-Medica” na 2017 rok; Projekt budżetu miasta Ełku na 2017 rok; Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2016
2016-10-24
13:30–15:00
Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami psychicznymi; Raport z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2008 — 2018” za rok 2015; Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2016; w sprawie przyjęcia „Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017”; w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika i pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku; innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 25 października 2016 r. i dotyczących prac Komisji
2016-08-29
14:00–15:05
Mieszkalnictwo socjalne — stan aktualny oraz perspektywy; Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2016; innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 30 sierpnia 2016 r. i dotyczących prac Komisji
2016-06-20
14:00–15:45
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2016l; innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 23 czerwca 2016 r. i dotyczących prac Komisji
2016-05-23
14:00–15:25
zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Ełku za 2015 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia; udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ełku; uchwalenia Statutu Miasta Ełku
2016-04-25
14:00–15:40
Opinia Komisji do projektów uchwał z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 26 kwietnia 2016 r. i dotyczących prac Komisji
2016-03-21
14:00–15:55
Analiza dostępności do usług medycznych dla mieszkańców na terenie miasta. Bieżąca działalność szpitala „Pro-Medica”
2016-02-22
13:30–13:45
przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Miasta Ełku na 2016 rok; przyjęcia „ Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018”; Przyjęcie sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku za 2015 rok
2016-01-25
14:30–15:22
Zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania; w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełku na lata 2016-2020; w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełk w 2016r.; w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełnienia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk; w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium; w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium
2015-12-21
14:30–14:45
W sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych oraz prac społecznie użytecznych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja w Ełku na rok 2016; w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015
2015-11-23
14:30–15:40
zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016r.; w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2015-10-26
14:30–15:50
Spotkanie z Komendantem 108 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Ełku; Potrzeby w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych szpitala „Pro-Medica” na 2016 rok; Opinia Komisji do projektów uchwał
2015-09-28
14:30–16:10
Mieszkalnictwo socjalne — stan aktualny oraz perspektywy; Raport z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2008-2018” za rok 2014; Opinia Komisji do projektów uchwał
2015-06-29
14:30–15:50
Bieżąca działalność MOPS pod kątem pomocy najuboższym i rodzinom dysfunkcyjnym; Opinia Komisji do projektów uchwał
2015-05-25
14:30–15:50
1). Bieżąca działalność szpitala „Pro-Medica” 2).Promocja zdrowia, higiena szkolna – profilaktyka. 3). Opinia Komisji do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2014 rok. 4). Opinia Komisji do projektów uchwał
2015-04-27
14:00–15:45
1). Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 Gminy Miasta Ełk, 2). Omówienie sprawozdania z realizacji Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz wspólnoty samorządowej w roku 2014, 3). Opinie Komisji do projektów uchwał.
2015-03-30
14:00–15:35
1). Informacja dotycząca funkcjonowania Schroniska dla Zwierząt, 2). Sprawozdania finansowe, merytoryczne oraz pozostałe z realizacji roznych programów ełckich, 3). Opinie Komisji do projektow uchwał.
2015-02-23
14:00–15:20
1). Spotkanie z Komendantem 108 Szpitala Wojskowego w Ełku, 2). Opinie Komisji do projektow uchwał
2015-01-26
14:00–15:40
1). Spotkanie z Kierownikiem Delegatury Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Ełku na temat zawartych umów w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej, 2). Opinia Komisji do projektów uchwał, 3). Przyjęcie planu pracy Komisji na 2015 rok.
2014-12-22
14:30–15:30
Opinie Komisji do projektów uchwał; Przyjęcie raportu z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2008-2018” za rok 2013
2014-12-08
14:00–15:40
Omówienie i dyskusja nad projektem budżetu miasta na rok 2015 w działach: ochrona zdrowia oraz pomoc społeczna.
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Sportu i Rekreacji

Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: * współpracy i współdziałania z podmiotami prowadzącymi działalność sportową w mieście, * inspirowania i programowania rozwoju kultury fizycznej i sportu, * funkcjonowania ośrodków sportu i rekreacji oraz utrzymania terenów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych, * upowszechniania turystyki i krajoznawstwa oraz popularyzowanie walorów turystyczno-krajoznawczych miasta.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2018-10-11
11:00
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Ełku w roku szkolnym 2017/2018. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2018-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018; w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019; zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej.
2018-08-23
11:20–12:25
Informacja dotycząca przygotowania bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie miasta przed nowym rokiem szkolnym. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2018-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018; w sprawie zmiany Statutu Miasta Ełku.
2018-06-21
13:30–15:20
Informacja na temat prac remontowych w placówkach oświatowych przewidzianych na okres wakacji. Opinia do wniosku złożonego przez grupę mieszkańców na realizację zadania publicznego Miasta Ełku z zakresu oświaty i wychowania oraz budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego pt.: „W świecie Małych Odkrywców”. Sprawozdanie z realizacji Ełckiego Programu Współpracy Samorządu Miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017. Opinia do projektów uchwał w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2018-2027; zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018; zmiany imienia Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku; zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli i ustalenia regulaminów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Ełku; regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Ełku.
2018-05-24
12:30–14:00
Prezentacja działalności Klubu Judo Shamo Ełk. Opinia do wniosku złożonego przez Kościół Ewangelicko – Metodystyczny — Parafii Miłości Bożej w Ełku na realizację zadania publicznego miasta Ełku w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańców pt: Zielony Zakątek przy placu zabaw na ul. Słowackiego. Opinia do projektów uchwał w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Ełku za 2017 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia; zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2018-2027; zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018; szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora "Senior+"; przyjęcia do realizacji partnerskiego projektu pn. Lokalne Perspektywy; przyjęcia do realizacji partnerskiego projektu pn. Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej; zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych; wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach (zespołach szkół), przedszkolach i placówkach oświatowych, zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 — Karty Nauczyciela
2018-04-18
12:00–13:30
Prezentacja działalności Mazurskiego Klubu Sportowego w Ełku. Raport z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Ełku na lata 2018-21. Opinia do projektów uchwał w sprawach: zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018; ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobku Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” w Ełku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat; wykazu kąpielisk na obszarze miasta Ełku w 2018 roku.
2018-03-22
13:08–15:16
Zaopiniowanie wniosków grup mieszkańców i organizacji pozarządowych w ramach inicjatywy lokalnej: 1. Plac zabaw oraz siłownia na powietrzu na Zatorzu. 2. Tęczowy plac zabaw (Tęczowy Dom), dla dzieci niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. 3. Bawilandia — integracyjny plac zabaw przy Przedszkolu "Ekoludki". 4. Kuźnia Liderów II — Stowarzyszenie "stopa". 5. Montesoriański ogród edukacyjny — os. Konieczki. 6. Ełcki Punkt Introligatorski — przy Zespole Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego. Opinia komisji do projektów uchwał w sprawach dot. prac komisji, będących w porządku obrad sesji zaplanowanej na 27 marca 2018 r.: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2018-2027; zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018; udzielenia w 2018 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Ełku; określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach (zespołach szkół), przedszkolach i placówkach oświatowych, zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 — Karty Nauczyciela; ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych; ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk na rok 2018. Sprawozdanie z realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” za rok 2017. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” za rok 2017.
2018-03-13
13:00–13:20
Opinia komisji do projektów uchwał w sprawach: wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie; podziału miasta Ełku na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018-02-22
11:00–12.25
Opinia komisji w sprawie inicjatyw lokalnych: księży Salezjan z Oratorium Św. Jan Bosko — plac zabaw oraz Zespołu Szkół Sportowych — siłownia. Prezentacja projektu „Strategii Rozwoju Sportu dla Miasta Ełku na lata 2018 – 2021”. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018.
2018-01-23
13:00–14:30
Propozycje do planu Komisji na 2018 rok. Inicjatywy lokalne: "Koleją na Sępa" oraz "Bądź aktywny". Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2018-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018; w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia w Klubie Seniora „Senior+”; w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę nr XXXVII.368.17 Rady Miasta Ełku z dnia 24 października 2017 r., w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia; w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Ełku w sprawie projektu dostosowania sieci i granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk do nowego ustroju szkolnego; w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium; w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania; w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełnienia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów publicznych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk; zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych w Ełku na rok 2018; w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych oraz domami dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
2017-12-13
13:00–13:45
Stan realizacji Polityki Oświatowej Samorządu Terytorialnego (POST) na lata 2016-2023 w roku szkolnych 2016/2017. Opinia Komisji do projektu budżetu miasta Ełku na 2018 rok. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017; Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2018-2027
2017-11-23
12:30–13:35
Informacja z działalności Ełckiego Klubu Turystki Kwalifikowanej „Aktywni”. Wskazanie dwóch osób do Komisji oceniającej złożone wnioski. Wytypowanie trzech przedstawicieli Rady Miasta Ełku do prac w Kapitule ds. stypendiów i nagród sportowych. Projekt budżetu miasta Ełku na 2018 rok. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017
2017-10-19
12:00–13:15
Informacja z działalności Ludowego Uczniowskiego Klubu Kolarskiego. Propozycje wniosków Komisji do projektu budżetu Miasta na 2018 rok w dziale kultura fizyczna i turystyka. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017; w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2018.
2017-09-21
12:30–13:50
Prezentacja Ełckiego Klubu Viet Vo Dao. Informacja na temat działań promocyjnych miasta za pierwsze półrocze (informacja na piśmie). Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Ełku za I półrocze 2017 roku. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017
2017-08-24
12:30–14:20
Prezentacja Stowarzyszenia Kajakowego Keyko. Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nasierowskiej. Informacja na temat prac remontowych w placówkach oświatowych przeprowadzonych w okresie wakacyjnym. Informacja dotycząca przygotowania bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie miasta przed nowym rokiem szkolnym. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017
2017-06-21
12:30–13:30
Struktura organizacyjna szkół i przedszkoli na rok szkolny 2017/2018. Organizacja wypoczynku letniego dzieci w szkołach i w mieście. Sprawozdanie z realizacji „Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016”. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017
2017-05-25
12:30–13:16
Prezentacja działalności Klubu Aikido KRESMENI w Ełku. Informacja o przygotowaniu obiektów sportowych i rekreacyjnych do sezonu letniego. Informacja dot. funkcjonowania Centrum Informacji Turystycznej — dostępność materiałów informacyjnych i promocyjnych. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2016 rok (sesja absolutoryjna). Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027; sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017.
2017-04-20
12:30–14:19
Prezentacja działalności Ełckiego Towarzystwa Brydżowego. Funkcjonowanie Szkoły Sportowej w związku z reformą oświaty. Plany na rok szkolny 2017/2018. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027, w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017, w sprawie Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Ełku
2017-03-22
12:30–13:55
Opinia Komisji do wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej: 1. Grupy Mieszkańców na zadanie: Poprawa bezpieczeństwa na placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu „PEREŁKA” w Ełku, 2. Grupy Mieszkańców na zadanie: Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu „Ekoludki” w Ełku, 3. Grupy Mieszkańców na zadanie pt: „Murale na Kilińskiego”. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem imprez sportowych — za 2016 rok. Kalendarz imprez i przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych na 2017 rok (informacja na piśmie). Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017; zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania; dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017-02-23
12:30–13:30
Prezentacja działalności Ludowego Uczniowskiego Klubu Kolarskiego. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2017 rok. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027, w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017.
2017-01-26
12:30–13:40
Prezentacja działalności Fundacji Rozwoju Sportu 4ALL. Opinia komisji do wniosku Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „SKRZYDŁA” na realizację zadania publicznego miasta Ełku z zakresu budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego oraz w zakresie działalności w sferze kultury fizycznej i turystki pt.: Otwarta Przestrzeń Integracji Lokalnej „Aktywnie w Plenerze”. Opinia komisji do projektów uchwał w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027, zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017, zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Ełku na rok 2017.
2016-12-15
12:30–13:40
Raport z konsultacji społecznych projektu szczegółowej procedury zlecania realizacji zadań w roku 2017. Opinia Komisji do projektu budżetu miasta Ełku na 2017 rok. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027, w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2016, w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016, w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, w sprawie polityki oświatowej samorządu terytorialnego (POST) na lata 2016-2023.
2016-11-24
12:30–13:35
Prezentacja działalności MMA TEAM Ełk; Projekt budżetu miasta Ełku na 2017 rok; Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2016
2016-10-20
12:30–14:10
Przedstawienie prezentacji „Strategia Rozwoju Sportu w Ełku na lata 2013-2016 – analiza i aktualizacja”; Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2016; w sprawie przyjęcia „Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017”
2016-09-08
13:00–14:45
Prezentacja działalności Ełckiego Klubu Sportowego Karate Kyokushin; Funkcjonowanie „Ełckiej Karty Rodziny 3+”; Informacja na temat działań promocyjnych miasta za pierwsze półrocze (informacja na piśmie); Informacja z wykonania budżetu miasta Ełku za I półrocze 2016 roku; Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2016; w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pn. „Wędrowna Akademia Kultury” w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura” w latach 2016-2018
2016-08-25
13:45–14:50
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2016; innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 30 sierpnia 2016 r. i dotyczących prac Komisji
2016-06-21
13:00–15:25
zmieniająca uchwałę Nr XXI.195.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów uczących się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk; innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 23 czerwca 2016 r. i dotyczących prac Komisji
2016-05-19
13:45–15:10
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Ełku za 2015 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia; w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ełku; w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ełku; innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 25 maja 2016 r. i dotyczących prac Komisji
2016-04-21
13:45–15:00
Opinia Komisji do projektów uchwał z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 26 kwietnia 2016 r. i dotyczących prac Komisji
2016-03-17
13:45–15:25
Prezentacja działalności Mazurskiego Klubu Sportowego Ełk; Kalendarz imprez i przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych na 2016 rok (informacja na piśmie)
2016-02-18
13:45–15:00
Prezentacja działalności UKS MOS Ełk; Opinia Komisji do wniosku Stowarzyszenia ORATORIUM św. Jana Bosko w Ełku; Opinia Komisji do wniosku Uczniowskiego Klubu Sportowego RONA 03; Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem imprez sportowych — za 2015 rok; Opinia Komisji do projektów uchwał
2016-01-21
13:45–15:05
Prezentacja Uczniowskiego Klubu Sportowego „Nenufar 5”; Propozycje i przyjęcie planu pracy Komisji na 2016 rok; Zima w mieście — przygotowanie do czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych — imprezy sportowe, informacja
2015-12-17
13:45–14:50
Opinie do projektów uchwał z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 22 grudnia 2015 r. i dotyczących prac Komisji
2015-11-19
13:45–15:00
Prezentacja projektu budżetu miasta Ełku na 2016 rok; Opinia Komisji do projektów uchwał
2015-10-22
13:45–15:00
Informacja na temat sportu szkolnego; Opinia Komisji do wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej złożonego przez Uczniowski Klub Sportowy RONA 03 pt. „Znowu Sportowa”; Omówienie funkcjonowania „Programu współpracy Miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego; Opinia Komisji do projektów uchwał
2015-09-24
13:45–14:55
Projekt zagospodarowania nowej plaży miejskiej; Informacja na temat działań promocyjnych miasta za pierwsze półrocze (informacja na piśmie); Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015r. w dziale kultura fizyczna i turystyka; Opinia Komisji do projektów uchwał
2015-08-20
13:45–14:25
Sprawozdanie z realizacji „Strategii Rozwoju Sportu dla Ełku na lata 2013-2016”, za rok 2014; Ocena przygotowania bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie miasta przed nowym rokiem szkolnym; Wytypowanie dwóch przedstawicieli Rady Miasta do prac w Komisji określonej uchwałą Rady Miasta nr VIII.88.14 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Ełku; Opinia Komisji do projektów uchwał
2015-06-25
12:30–14:25
Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem Muzeum Historycznego; Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci, młodzieży w szkołach i w mieście; Opinia Komisji do projektów uchwał
2015-05-21
13:45–14:55
1). Koncepcja działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 2). Ocena przygotowania obiektów sportowych i rekreacyjnych do sezonu letniego. 3).Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem Centrum Informacji Turystycznej. 4). Opinia Komisji do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2014 rok. 5). Opinia Komisji do projektów uchwał
2015-04-23
13:45–14:55
1). Omówienie sprawozdania z realizacji Ełckiego Programu Współpracy Samorządu Miasta Ełku z sektorem pozarządowym w roku 2014. 2). Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2014 rok w dziale kultura fizyczna i turystyka. 3). Opinia Komisji do projektów uchwał
2015-03-26
13:45–15:10
1). Informacja dotycząca funkcjonowania Szkoły Sportowej w Ełku, 2). Kalendarz imprez i przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych na 2015 rok (informacja na piśmie), 3). Sprawozdania finansowe, merytoryczne oraz pozostałe z różnych programów miejskich, 4). Opinie Komisji do projektów uchwał.
2015-02-19
13:45–15:00
1). Ocena działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem imprez sportowych — za 2014 rok, 2). Gimnastyka korekcyjna w szkołach, 3). Opinie Komisji do projektow uchwał
2015-01-22
13:45–14:50
Opinia Komisji do projektów uchwał: 1) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „JEZIORO EŁCKIE”, 2) w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Ełku na rok 2015, 3) innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 27 stycznia 2015 r. i dotyczących prac Komisji.; Przyjęcie planu pracy komisji na 2015 rok.
2014-12-18
13:30–14:10
Opinie Komisji do projektów uchwał; Przyjęcie raportu z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2008-2018” za rok 2013
2014-12-10
13:00–14:40
Wytypowanie przedstawiciela Komisji do prac w Radzie Sportu przy Prezydencie Miasta Ełku, Wytypowanie trzech przedstawicieli z Komisji do prac w Kapitule ds. Stypendiów i nagród sportowych, której obrady zaplanowano na 2015 rok, Omówienie i dyskusja nad projektem budżetu miasta na rok 2015 w działach: turystyka oraz kultura fizyczna
Zobacz pozostałe
Zwiń