Dotacje na remonty i prace konserwatorskie dostępne

bc
2018-11-02

Do niedawna dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty mogli otrzymać właściciele tylko tych nieruchomości, które znajdowały się w rejestrze zabytków.

Gmina Ełk Ełk ul. Piłsudskiego 2, fot. Historyczka

W Ełku na tę listę wpisanych jest tylko niespełna 30 budynków, głównie należących do kościoła katolickiego. Uchwałą z zeszłego miesiąca Rada Miasta Ełku objęła możliwością dofinansowań prace także przy tych budynkach, które znajdują się w gminnej ewidencji zabytków czyli prawie trzystu dodatkowych obiektów.  Było to możliwe dzięki zmianie przepisów  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, z późn. zm).

Dotacja z budżetu Miasta Ełku może pokryć maksymalnie 50% wartości wykonanych prac.
Dofinansowanie można otrzymać na:

 1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
 2. przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
 3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
 4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 5. wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
 6. sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
 7. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
 8. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
 9. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 10. odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności;
 11. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 12. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
 13. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 14. uzupełnianie narysów ziemnych dział architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
 15. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
 16. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku, o których mowa w ppkt 7 – 15;
 17. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Ze szczegółowymi zasadami udzielania dotacji można zapoznać się czytając uchwałę

Ewidencja zabytków miasta Ełk
Komentarz powstał dzięki dofinansowaniu Fundacji Batorego.