Wyniki wyszukiwania dla tagu: budżet

Uchwały

Wyniki 1–10 z 48 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-30
Uchwała nr VIII.77.15 Rady Miasta Ełku z dn. 30.06.2015 — Zmiany w budżecie miasta Ełku na rok 2015 …VIII.77.15 Rady Miasta Ełku z dn. 30.06.2015 Zmiany w budżecie miasta Ełku na rok 2015 budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
2. Sesja nr 18 z dnia
2016-04-26
Uchwała nr XVIII.180.16 Rady Miasta Ełku z dn 26.04.2016 — zmiany w budżecie miasta Ełku na rok 2016 …XVIII.180.16 Rady Miasta Ełku z dn 26.04.2016 zmiany w budżecie miasta Ełku na rok 2016 budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
3. Sesja nr 34 z dnia
2017-07-20
Uchwała nr XXXIV.341.17 Rady Miasta Ełku z dn 20.07.2017 — w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027 …Ełku na lata 2017-2027 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
4. Sesja nr 10 z dnia
2015-09-29
Uchwała nr X.106.15 Rady Miasta Ełku z dn. 20.09.2015 — Określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska z zakresu ochrony powietrza, ze środków budżetu miasta Ełk przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej …Określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska z zakresu ochrony powietrza, ze środków budżetu miasta Ełk przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ochrona środowiska środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji…
środowisko
5. Sesja nr 21 z dnia
2016-08-30
Uchwała nr XXI.216.16 Rady Miasta Ełku z dn 30.08.2016 — zmiany w budżecie miasta Ełku na rok 2016 …XXI.216.16 Rady Miasta Ełku z dn 30.08.2016 zmiany w budżecie miasta Ełku na rok 2016 budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
6. Sesja nr 27 z dnia
2017-02-28
Uchwała nr XXVII.293.17 Rady Miasta Ełku z dn 28.02.2017 — w sparwie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017 — 2027 …Ełku z dn 28.02.2017 w sparwie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017 - 2027 prognoza budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
7. Sesja nr 25 z dnia
2016-12-20
Uchwała nr XXV.268.16 Rady Miasta Ełku z dn 20.12.2016 — w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2016 rok …w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2016 rok XXV.268.16 Rady Miasta Ełku z dn 20.12.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2016 rok zmiana budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
8. Sesja nr 26 z dnia
2017-01-31
Uchwała nr XXVI.281.17 Rady Miasta Ełku z dn 31.01.2017 — w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2017 rok …w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2017 rok XXVI.281.17 Rady Miasta Ełku z dn 31.01.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2017 rok budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
9. Sesja nr 36 z dnia
2017-09-26
Projekt uchwały nr 23673 — w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2017 rok …w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2017 rok zmiana budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
10. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-31
Uchwała nr V.50.15 Rady Miasta Ełku z dn. 31.03.2015 — zmiany w budżecie miasta Ełku na rok 2015 …V.50.15 Rady Miasta Ełku z dn. 31.03.2015 zmiany w budżecie miasta Ełku na rok 2015 budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …społecznemu ze szczególnym uwzględnieniem os. z niepełnosprawnościami. 2014-12-08 14:00 Omówienie i dyskusja nad projektem budżetu miasta na rok 2015 w działach: ochrona zdrowia oraz pomoc społeczna […] działalność szpitala „Pro-Medica” 2).Promocja zdrowia, higiena szkolna – profilaktyka. 3). Opinia Komisji do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2014 rok. 4). Opinia Komisji do projektów uchwał […] zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Ełku za 2015 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia; udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ełku; uchwalenia Statutu Miasta Ełku…
2. Komisja Oświaty i Kultury …Komisja Oświaty i Kultury 2014-12-11 13:30 Dyskusja nad projektem budżetu na 2015 rok w zakresie: oświata i wychowanie oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15:10 2014-12-17 14:00 Opinia […] projektów uchwał 15:20 2015-05-20 14:00 14:45 Opinia Komisji do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2014 rok. 2). Opinia Komisji do projektów uchwał […] Informacja na temat prac remontowych w placówkach oświatowych wykonanych w okresie wakacyjnym; Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015r.; Opinia Komisji do projektów uchwał 2015-10-21 14:00 14:50 Analiza wysokości…
3. Komisja Budżetowa i Rozwoju …Komisja Budżetowa i Rozwoju Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: * budżetu miasta w zakresie planowania, wykonania oraz zmian, * spraw majątkowych miasta, podatków i opłat lokalnych, * programów gospodarczych, * przyjmowanie programów rozwoju, * planowanie i […] jednostek pomocniczych, * partnerstw oraz współdziałania z innymi podmiotami, *gromadzenie opinii pozostałych komisji i radnych na temat przygotowywanego budżetu. 2014-12-03 14:10 14:15 wybór Przewodniczącego Komisji […] budżet 2015, wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015-2027, opinia Komisji nt. uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody przed Starostą Ełckim w postępowaniu o zwrot wywłaszczonej nieruchomości…
4. Komisja Rewizyjna …Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: * kontrola działalności Prezydenta Miasta, jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Miasta, * opiniowanie wykonania budżetu, * występowanie z wnioskiem do Rady Miasta w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi, * wykonywanie innych zadań zleconych […] i przyjęcie protokołu w kontroli ECK 10:40 2015-04-23 10:00 Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok 10:40 2015-01-19 9:00 9:35 1). Rozpoczęcie kontroli w […] w kino", 2). Rozpatrzenie skargi na uchwałę XVII/151/2012 2015-05-07 10:00 Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2014 rok. Opinia na temat wykonania budżetu miasta za rok 2014 w związku z…
5. Komisja Sportu i Rekreacji …Kapitule ds. Stypendiów i nagród sportowych, której obrady zaplanowano na 2015 rok, Omówienie i dyskusja nad projektem budżetu miasta na rok 2015 w działach: turystyka oraz kultura fizyczna […] Ełckiego Programu Współpracy Samorządu Miasta Ełku z sektorem pozarządowym w roku 2014. 2). Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2014 rok w dziale kultura fizyczna i turystyka. 3). Opinia Komisji do projektów uchwał […] letniego. 3).Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem Centrum Informacji Turystycznej. 4). Opinia Komisji do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2014 rok. 5). Opinia Komisji do projektów uchwał…
6. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …i zadań inwestycyjnych w ochronie środowiska. 2014-12-12 11:00 Raporty z konsultacji społecznych, dyskusja nt. budżetu miasta na 2015 rok, opinia do projektu uchwały nt. wywłaszczonej nieruchomości […] Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w I kwartale 2015 r. 4). Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok 5). Opinia Komisji do projektów uchwał […] Ełku w Stowarzyszeniach i Związkach oraz wypełniania porozumień i umów partnerskich; Opinia Komisji do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok; Opinia Komisji do projektów uchwał 2015-06-26 11:00 13:45 Ocena…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Brak wyników