Wyniki wyszukiwania dla tagu: budżet

Uchwały

Wyniki 1–10 z 50 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 9 z dnia
2015-08-25
Uchwała nr IX.93.15 Rady Miasta Ełku z dn. 25.08.2015 — Zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2015 …IX.93.15 Rady Miasta Ełku z dn. 25.08.2015 Zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2015 budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
2. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-23
Uchwała nr II.19.14 Rady Miasta Ełku z dn. 23.12.2014 — uchwalenie budżetu miasta Ełku na rok 2015 …II.19.14 Rady Miasta Ełku z dn. 23.12.2014 uchwalenie budżetu miasta Ełku na rok 2015 budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
3. Sesja nr 13 z dnia
2015-12-22
Uchwała nr XIII.138.15 Rady Miasta Ełku z dn 22.12.2015 — Zmiany w budżecie miasta Ełku na rok 2015 …XIII.138.15 Rady Miasta Ełku z dn 22.12.2015 Zmiany w budżecie miasta Ełku na rok 2015 budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
4. Sesja nr 11 z dnia
2015-10-27
Uchwała nr XI.121.15 Rady Miasta Ełku z dn. 27.10.2015 — Zmieniania uchwały Nr XXXVI.347.2013 Rady Miasta Ełku w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Pożytku Publicznego w Ełku …Publicznego partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
5. Sesja nr 25 z dnia
2016-12-20
Uchwała nr XXV.267.16 Rady Miasta Ełku z dn 20.12.2016 — w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016– 2027 …Ełku z dn 20.12.2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016– 2027 prognoza budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
6. Sesja nr 22 z dnia
2016-09-13
Uchwała nr XXII.235.16 Rady Miasta Ełku z dn 13.09.2016 — zmiany w budżecie miasta Ełku na rok 2016 …XXII.235.16 Rady Miasta Ełku z dn 13.09.2016 zmiany w budżecie miasta Ełku na rok 2016 budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
7. Sesja nr 25 z dnia
2016-12-20
Uchwała nr XXV.268.16 Rady Miasta Ełku z dn 20.12.2016 — w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2016 rok …w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2016 rok XXV.268.16 Rady Miasta Ełku z dn 20.12.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2016 rok zmiana budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
8. Sesja nr 15 z dnia
2016-02-23
Uchwała nr XV.161.16 Rady Miasta Ełku z dn 23.02.2016 — Zmiany w budżecie miasta Ełku na rok 2016 …XV.161.16 Rady Miasta Ełku z dn 23.02.2016 Zmiany w budżecie miasta Ełku na rok 2016 budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
9. Sesja nr 25 z dnia
2016-12-20
Uchwała nr XXV.275.16 Rady Miasta Ełku z dn 20.12.2016 — w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017– 2027 …Rady Miasta Ełku z dn 20.12.2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017– 2027 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
10. Sesja nr 12 z dnia
2015-11-24
Uchwała nr XII.129.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.11.2014 — Zmiany w budżecie miasta Ełku na rok 2015 …XII.129.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.11.2014 Zmiany w budżecie miasta Ełku na rok 2015 budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Sportu i Rekreacji …Kapitule ds. Stypendiów i nagród sportowych, której obrady zaplanowano na 2015 rok, Omówienie i dyskusja nad projektem budżetu miasta na rok 2015 w działach: turystyka oraz kultura fizyczna […] Ełckiego Programu Współpracy Samorządu Miasta Ełku z sektorem pozarządowym w roku 2014. 2). Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2014 rok w dziale kultura fizyczna i turystyka. 3). Opinia Komisji do projektów uchwał […] letniego. 3).Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem Centrum Informacji Turystycznej. 4). Opinia Komisji do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2014 rok. 5). Opinia Komisji do projektów uchwał…
2. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …społecznemu ze szczególnym uwzględnieniem os. z niepełnosprawnościami. 2014-12-08 14:00 Omówienie i dyskusja nad projektem budżetu miasta na rok 2015 w działach: ochrona zdrowia oraz pomoc społeczna […] działalność szpitala „Pro-Medica” 2).Promocja zdrowia, higiena szkolna – profilaktyka. 3). Opinia Komisji do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2014 rok. 4). Opinia Komisji do projektów uchwał […] zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Ełku za 2015 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia; udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ełku; uchwalenia Statutu Miasta Ełku…
3. Komisja Budżetowa i Rozwoju …Komisja Budżetowa i Rozwoju Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: * budżetu miasta w zakresie planowania, wykonania oraz zmian, * spraw majątkowych miasta, podatków i opłat lokalnych, * programów gospodarczych, * przyjmowanie programów rozwoju, * planowanie i […] jednostek pomocniczych, * partnerstw oraz współdziałania z innymi podmiotami, *gromadzenie opinii pozostałych komisji i radnych na temat przygotowywanego budżetu. 2014-12-03 14:10 14:15 wybór Przewodniczącego Komisji […] budżet 2015, wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015-2027, opinia Komisji nt. uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody przed Starostą Ełckim w postępowaniu o zwrot wywłaszczonej nieruchomości…
4. Komisja Oświaty i Kultury …Komisja Oświaty i Kultury 2014-12-11 13:30 Dyskusja nad projektem budżetu na 2015 rok w zakresie: oświata i wychowanie oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15:10 2014-12-17 14:00 Opinia […] projektów uchwał 15:20 2015-05-20 14:00 14:45 Opinia Komisji do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2014 rok. 2). Opinia Komisji do projektów uchwał […] Informacja na temat prac remontowych w placówkach oświatowych wykonanych w okresie wakacyjnym; Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015r.; Opinia Komisji do projektów uchwał 2015-10-21 14:00 14:50 Analiza wysokości…
5. Komisja Rewizyjna …Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: * kontrola działalności Prezydenta Miasta, jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Miasta, * opiniowanie wykonania budżetu, * występowanie z wnioskiem do Rady Miasta w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi, * wykonywanie innych zadań zleconych […] i przyjęcie protokołu w kontroli ECK 10:40 2015-04-23 10:00 Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok 10:40 2015-01-19 9:00 9:35 1). Rozpoczęcie kontroli w […] w kino", 2). Rozpatrzenie skargi na uchwałę XVII/151/2012 2015-05-07 10:00 Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2014 rok. Opinia na temat wykonania budżetu miasta za rok 2014 w związku z…
6. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …i zadań inwestycyjnych w ochronie środowiska. 2014-12-12 11:00 Raporty z konsultacji społecznych, dyskusja nt. budżetu miasta na 2015 rok, opinia do projektu uchwały nt. wywłaszczonej nieruchomości […] Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w I kwartale 2015 r. 4). Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok 5). Opinia Komisji do projektów uchwał […] Ełku w Stowarzyszeniach i Związkach oraz wypełniania porozumień i umów partnerskich; Opinia Komisji do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok; Opinia Komisji do projektów uchwał 2015-06-26 11:00 13:45 Ocena…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Półmetek kadencji: debata 2016-09-27 …stacja@adelfi.pl. Spotkanie organizowane jest przez Stowarzyszenie Adelfi w ramach Ełckiego Centrum Obywatelskiego Stacja finansowanego z budżetu Miasta Ełku. Na wszelkie pytania związane z debatą odpowiada Joanna Kłunejko, Ełckie Centrum Obywatelskie Stacja…
2. XXXVII Sesja Rady Miasta — notatka 2017-10-24 …wraz z autopoprawką – za było 22 radnych. Przy podjęciu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017 wraz z autopoprawką – za było 22 radnych. Przy podjęciu uchwały w sprawie udzielenia…
3. Radni odpowiadają na pytania po debacie 2016-11-02 …powinna być monitorowana oraz w jaki sposób? 9. Czy Pana/Pani zdaniem w Ełku sprawdziłby się budżet obywatelski/partycypacyjny?   Radny Dariusz Cezary Dracewicz  Okręg: 2 ,  Klub Radnych "Łączy nas Ełk […] wykładać żadnych funduszy na nie mieszkańców miasta. 9. Czy Pana/Pani zdaniem w Ełku sprawdziłby się budżet obywatelski/partycypacyjny? Budżet partycypacyjny jest dobry rozwiązaniem ale dot. małych działań w skali miasta Ełk. dot. pewnego obszaru […] pieniędzy. Ten proces,  umożliwia mieszkańcom dyskusję i w miarę bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez obywateli.   Radny Robert Klimowicz  Okręg: 10 ,  Klub…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Inne strony

Brak wyników