XXXVII Sesja Rady Miasta — notatka

iw
2017-10-24
Dziś niestety nie możemy zaoferować Wam nagrania, ale zapraszamy do zapoznania się z notatką.

Na posiedzeniu XXXVII zwyczajnej sesji Rady Miasta Ełku 24 października 2017 roku obecnych było 23 radnych (Wiceprzewodniczący  Rady Miasta Ełku Paweł Odolecki przyszedł o godzinie 11:35)

Prezydent Tomasz Andrukiewicz przedstawił działania jakie były dokonywane w okresie między sesjami, między innymi poinformował o ogłoszonych przetargach, spotkaniach z potencjalnymi inwestorami, odbiorze podwórek, spotkaniach z dyrektorami placówek oświatowych.

 

Następnie przeprowadzone zostało głosowanie nad uchwałami:

 

  1. Przy podjęciu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-20127 wraz z autopoprawką – za było 22 radnych.
  2. Przy podjęciu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017 wraz z autopoprawką – za było 22 radnych.
  3. Przy podjęciu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na remont Szkoły Podstawowej w Charzynie uszkodzonej w nawałnicach – za było 22 radnych.
  4. Przy podjęciu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – za było 21 radnych, wstrzymał się Nikodem Kemicer.
  5. Przy podjęciu uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody – za było 21 radnych, przeciw Dariusz Dracewicz.
  6. Przy podjęciu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk-Osiedle Grunwaldzkie 2” – za było 22 radnych.
  7. Przy podjęciu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udostępnienia przystanków komunikacyjnych wraz z autopoprawką – za było 22 radnych.
  8. Przy podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018 – za było 23 radnych.

 

Zastępca Prezydenta Artur Urbański przedstawił informacje o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017. Omówił i przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą m.in. osiągnięć szkół i placówek, wyników egzaminów.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w informacjach złożonych w oświadczeniach majątkowych przez radnych miasta Ełku, zastępców prezydenta, sekretarza miasta, skarbnika miasta, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu prezydenta.

 

Interpelacje i zapytania radnych:

 - Radny Tomasz Przekop poprosił o przeniesienie konsultacji dotyczących wycinki drzew z godziny 11:00 na 18:00, ażeby większa liczba mieszkańców mogła wziąć w nich udział.

 - Radny Wojciech Kwiatkowski podziękował za wykańczanie chodnika, o co prosił od bardzo długiego czasu oraz za oświetlenie.

 - Krzysztof Wiloch zapytał czy jest plan dotyczący Muzeum Pszczelarstwa mieszczącego się na terenie Ełckiej Kolei Wąskotorowej.

Prezydent oświadczył, iż udzieli odpowiedzi na piśmie.

 

Oświadczenia i wolne wnioski:

 - Bogusław Wisowaty z dzisiejszej uchwały zrozumiał, że zostaną wycięte 2 drzewa. Uważa, że jedno można przyciąć na wysokości, która pozwoli drzewu odrosnąć. Prezydent Tomasz Andrukiewicz odpowiedział, że wycięte zostanie drzewo, które obumarło – „Adam i Ewa”, o tym które jeszcze będą do wycięcia zdecyduje konserwator zabytków.

 - Jan Stradczuk został zobligowany przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Wileńskiej 3 do podziękowania za drogę.

 

Sesja zakończyła się o godzinie 11:55.