Jak zawiadamia się o sesji nadzwyczajnej?

bc
2018-08-27

2 sierpnia br. odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Ełku, która dotyczyła zmian w budżecie miasta na 2018 rok oraz emisji obligacji komunalnych w 2018 roku. O planowanej sesji BIP poinformował ok 30 minut przed jej rozpoczęciem. Czy to nie za późno?

Zawiadomienie nadzwyczajne Rady Masta Ełku 02.08.2018, fot. UM Ełk

Zgodnie z rozdziałem III § 13. 1. „Mieszkańcy miasta zostają powiadomieni o terminie, miejscu i przedmiocie obrad sesji rady na 7 dni przed sesją, poprzez wywieszenie odpowiedniej informacji na tablicy ogłoszeń urzędu oraz umieszczenie jej w biuletynie informacji publicznej”

Jednocześnie zgodnie § 19. „2. Na wniosek prezydenta miasta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady, przewodniczący rady jest obowiązany zwołać nadzwyczajną sesję rady w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.”

W statucie brakuje więc doprecyzowania kiedy najpóźniej radni i mieszkańcy powinni zostać poinformowani o terminie i zakresie spraw poruszanych na sesji nadzwyczajnej. Dobrą praktyką jest aby mieszkańców o sesji nadzwyczajnej powiadamiać przynajmniej 3 dni przed obradami. Sesję sierpniową Dariusz Wasilewski Przewodniczący Rady Miasta Ełku zwołał 30 lipca ( data na dokumencie, który ukazał się na BIP). Pozostaje pytanie, dlaczego informacja nie ukazała się tego samego dnia w Biuletynie, a dopiero 2 dni później.
Zastanawiać może również, która z podjętych przez Radę uchwał była tak pilna, że zwołano dla niej sesję nadzwyczajną: zmiana w budżecie czy emisja obligacji komunalnych?
Nie dowiemy się jak głosowali na tej sesji radni, wszakże głosowanie do końca obecnej kadencji jest jawne, ale nie imienne. Informacja ta nie będzie dostępna dla mieszkańców, ponieważ nasz ełcki zespół Mam prawo wiedzieć w sesji nie uczestniczył.

Komentarz powstał dzięki dofinansowaniu Fundacji Batorego.