Mieszkańcy inicjują, urząd wspiera

bc
2018-06-03

Inicjatywa lokalna to forma w jakiej mieszkańcy i Urząd mogą wspólnie zrealizować jakieś przedsięwzięcie. W skrócie można powiedzieć, że mieszkańcy zgłaszają pomysł oraz deklarują w jaki sposób pomogą w jego realizacji, Urząd finansuje jego realizację i wspiera merytorycznie. Każdy ma prawo korzystać nieodpłatnie z rezultatów. W uchwale regulującej zasady realizacji inicjatyw czytamy:

widok na ul. Mickiewicza, fot. Historyczka (źródło: Wikimedia Commons)

 „Inicjatywa lokalna to zainicjowane przez mieszkańców przedsięwzięcie, którego celem jest wspólna z Gminą Miastem Ełk realizacja zadania publicznego rozwiązującego konkretny problem lub/i zaspokajającego konkretną potrzebę wspólnoty samorządowej.”

Aby to się stało zainteresowana osoba lub grupa składa wniosek, następnie Prezydent decyduje o tym, czy inicjatywa zostanie zrealizowana, zasięga przy tym opinii radnych z tematycznych komisji Rady Miasta. Po pozytywnym rozstrzygnięciu następuje wspólna realizacja. Zakres możliwych do zrealizowania inicjatyw jest bardzo szeroki i dotyczy:

a) budowy, rozbudowy lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;

b) działalności charytatywnej;

c) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

d) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

e) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

f) promocji i organizacji wolontariatu;

g) edukacji, oświaty i wychowania;

h) działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki;

i) ochrony przyrody, w tym zieleni;

j) porządku i bezpieczeństwa publicznego

W przypadku przedsięwzięć, które nie są w naturalny sposób dostępne dla wszystkich mieszkańców bardzo ważny jest monitoring późniejszych losów zrealizowanych projektów.

Swoje pomysły mieszkańcy mogą zgłaszać przez cały rok, budżet przewidziany na inicjatywy lokalne jest jednak ograniczony.

Na co w ubiegłym i bieżącym roku wydane zostały pieniądze z inicjatywy lokalnej? Informacje znajdziecie w tabeli poniżej.

Inicjatywa Lokalna'2017 samorządu miasta Ełku
l.p. Numer oferty Nazwa oferenta/  dane teleadresowe Nazwa własna zadania Wartość inicjatywy
1 526.1.2017 Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych SKRZYDŁA ul. Szafera 2 19-300 Ełk OTWARTA PRZESTRZEŃ INTEGRACJI LOKALNEJ „Aktywnie w PLENERZE” 40 000
2 526.2.2017 Ełckie Towarzystwo Muzyczne  Artystyczne ŻródEŁKo (miejsce koncertów: Kościół NSJ w Ełku) 15 000
3 526.3.2017 Parafia Miłości Bożej ul. Słowackiego 26 19-300 Ełk Ogólnodostępny plac zabaw przy Parafii Ewangelicko-Metodystycznej 40 000
4 526.4.2017 Grupa mieszkańców Poprawa bezpieczeństwa na placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu "Perełka" w Ełku. Odgrodzenie placu zabaw od przyległego parkingu oraz wyposażenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu "Perełka" w Ełku w bezpieczne zabawki rozwijające aktywność fizyczną dzieci w wieku przedszkolnym. 45 000
5 526.5.2017 Grupa mieszkańców Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu i Żłobku „Ekoludki” w Ełku 35 000
6 526.6.2017 Grupa mieszkańców Murale na Kilińskiego 7 500
7 526.7.2017 Grupa mieszkańców/UKS „Konieczki” Zielona szkoła przy SP 9 w Ełku 30 000

 Czy braliście udział w wydarzeniach lub korzystaliście z infrastruktury finansowanych z inicjatywy lokalnej?
 

Komentarz powstał dzięki dofinansowaniu Fundacji Batorego.