Wyniki wyszukiwania dla tagu: pomoc społeczna

Uchwały

Wyniki 1–10 z 18 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 10 z dnia
2015-09-29
Uchwała nr X.109.15 Rady Miasta Ełku z dn. 29.09.2015 — Zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku …X.109.15 Rady Miasta Ełku z dn. 29.09.2015 Zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
2. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-27
Uchwała nr III.28.15 Rady Miasta Ełku z dn. 27.01.2015 — w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Ełku na rok 2015 …planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Ełku na rok 2015 prace społecznie użyteczne pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
3. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-27
Uchwała nr III.27.15 Rady Miasta Ełku z dn. 27.01.2015 — w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym na terenie Gminy Miasta Ełk …ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym na terenie Gminy Miasta Ełk mieszkanie chronione Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nieruchomości głównie mieszkania, grunty pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
nieruchomości pomoc społeczna
4. Sesja nr 16 z dnia
2016-03-22
Uchwała nr XVI.177.16 Rady Miasta Ełku z dn 22.03.2016 — w sprawie przyjęcia „Ełckiej Karty Seniora” …XVI.177.16 Rady Miasta Ełku z dn 22.03.2016 w sprawie przyjęcia „Ełckiej Karty Seniora” Ełcka Karta Seniora pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin seniorzy…
pomoc społeczna seniorzy
5. Sesja nr 13 z dnia
2015-12-22
Uchwała nr XIII.139.15 Rady Miasta Ełku z dn 22.12.2015 — Zatwierdzenie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych oraz prac społecznie użytecznych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja w Ełku na rok 2016 społecznie użytecznych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja w Ełku na rok 2016 prace społecznie użyteczne pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
6. Sesja nr 4 z dnia
2015-02-24
Uchwała nr IV.48.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.02.2015 — zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych …Rady Miasta Ełku z dn. 24.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
7. Sesja nr 4 z dnia
2015-02-24
Uchwała nr IV.38.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.02.2015 — zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kwoty dochodu uprawniającego do zasiłku okresowego i celowego na zakup posiłku lub żywności …sprawie podwyższenia kwoty dochodu uprawniającego do zasiłku okresowego i celowego na zakup posiłku lub żywności zasiłki pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
8. Sesja nr 15 z dnia
2016-02-23
Uchwała nr XV.165.16 Rady Miasta Ełku z dn 23.02.2016 — w sprawie przyjęcia „ Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018” …Ełku z dn 23.02.2016 W sprawie przyjęcia „ Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018” wspieranie rodziny pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
9. Sesja nr 37 z dnia
2017-10-24
Uchwała nr XXXVII.368.17 Rady Miasta Ełku z dn. 24.10.2017 — w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia …w ośrodkach wsparcia w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia bezdomni niepełnosprawni opłaty pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin seniorzy…
bezdomni niepełnosprawni opłaty pomoc społeczna seniorzy
10. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-27
Uchwała nr III.30.15 Rady Miasta Ełku z dn. 27.01.2015 — w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi …dziennymi żłobki kluby dziecięce opiekun dzienny dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
dzieci pomoc społeczna
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Sportu i Rekreacji …partnerskiego projektu pn. Lokalne Perspektywy; przyjęcia do realizacji partnerskiego projektu pn. Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej; zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych; wychowawczych […] sprawie zasad wynagradzania nauczycieli i ustalenia regulaminów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Ełku; regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Ełku…
2. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …miejskiej realizowanej przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ełku. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 rok. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku za 2016 rok. Informacja […] przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie; zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ełku […] nieruchomości; w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2018 roku. Raport podsumowujący konsultacje społeczne dot. zagospodarowania terenu położonego w…
3. Komisja Oświaty i Kultury …spraw podejmowanych przez Wydział - raz na kwartał. 3). Struktura organizacyjna szkół i przedszkoli. 4). Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 Gminy Miasta Ełk. 5). Opinia Komisji do projektów uchwał […] Komisji do projektów uchwał 2015-09-23 14:00 15:20 Raport z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2008-2018” za rok 2014; Inicjatywa lokalna grupy mieszkańców „Zajęcia muzyczne w przedszkolach […] Analiza wysokości płac pracowników administracji i obsługi w szkołach, dodatki motywacyjne i funkcyjne dla nauczycieli, pomoc finansowa w doskonaleniu zawodowym nauczycieli; Opinia Komisji do projektów uchwał 2015-11-19 13:45 15:00 Prezentacja projektu…
4. Komisja Budżetowa i Rozwoju …Opinia Komisji do projektów uchwał 14:30 2015-04-28 10:00 1). Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 Gminy Miasta Ełk, 2). Informacja nt. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 3). Omówienie […] prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 13:00 2017-04-24 11:00 12:48 Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miasta Ełku za rok 2016. Informacja o dochodach i wydatkach budżetu miasta Ełku za I kwartał […] miejskiej realizowanej przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ełku. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 rok. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku za 2016 rok. Informacja…
5. Komisja Rewizyjna …Rozpatrzenie skargi na działalność kierownika i pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku 2016-12-19 9:30 9.45 Propozycje do planu pracy komisji na 2017 rok. 2017-02-24 10:00 Rozpatrzenie skargi…
6. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …dotyczących: * kształtowania miejskiej polityki społecznej, * ochrony zdrowia i warunków sanitarnych, * funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej i jednostek pomocy społecznej w tym domów pomocy społecznej, domu dziecka, ośrodków rehabilitacyjnych i wychowawczych, * aktywizowania współpracy i zintegrowanych działań organizacji […] Omówienie i dyskusja nad projektem budżetu miasta na rok 2015 w działach: ochrona zdrowia oraz pomoc społeczna. 15:40 2014-12-22 14:30 Opinie Komisji do projektów uchwał; Przyjęcie raportu z realizacji „Strategii Rozwiązywania […] Opinie Komisji do projektow uchwał. 15:35 2015-04-27 14:00 1). Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 Gminy Miasta Ełk, 2). Omówienie sprawozdania z realizacji Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Inne strony

Brak wyników