Wyniki wyszukiwania dla tagu: pomoc społeczna

Uchwały

Wyniki 1–10 z 18 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 16 z dnia
2016-03-22
Uchwała nr XVI.177.16 Rady Miasta Ełku z dn 22.03.2016 — w sprawie przyjęcia „Ełckiej Karty Seniora” …XVI.177.16 Rady Miasta Ełku z dn 22.03.2016 w sprawie przyjęcia „Ełckiej Karty Seniora” Ełcka Karta Seniora pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin seniorzy…
pomoc społeczna seniorzy
2. Sesja nr 4 z dnia
2015-02-24
Uchwała nr IV.48.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.02.2015 — zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych …Rady Miasta Ełku z dn. 24.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
3. Sesja nr 15 z dnia
2016-02-23
Uchwała nr XV.165.16 Rady Miasta Ełku z dn 23.02.2016 — w sprawie przyjęcia „ Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018” …Ełku z dn 23.02.2016 W sprawie przyjęcia „ Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018” wspieranie rodziny pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
4. Sesja nr 4 z dnia
2015-02-24
Uchwała nr IV.49.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.02.2015 — zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kwoty dochodu uprawniającego do zasiłku okresowego i celowego na zakup posiłku lub żywności …sprawie podwyższenia kwoty dochodu uprawniającego do zasiłku okresowego i celowego na zakup posiłku lub żywności zasiłki pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
5. Sesja nr 11 z dnia
2015-10-27
Uchwała nr XI.123.15 Rady Miasta Ełku z dn. 27.10.2015 — Udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2015 roku …zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2015 roku pomoc finansowa pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
6. Sesja nr 23 z dnia
2016-10-25
Uchwała nr XXIII.254.16 Rady Miasta Ełku z dn 25.10.2016 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika i pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku …Ełku z dn 25.10.2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika i pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika i pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w […] Ełku skarga pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin skargi…
pomoc społeczna skargi
7. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-27
Uchwała nr III.27.15 Rady Miasta Ełku z dn. 27.01.2015 — w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym na terenie Gminy Miasta Ełk …ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym na terenie Gminy Miasta Ełk mieszkanie chronione Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nieruchomości głównie mieszkania, grunty pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
nieruchomości pomoc społeczna
8. Sesja nr 37 z dnia
2017-10-24
Uchwała nr XXXVII.368.17 Rady Miasta Ełku z dn. 24.10.2017 — w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia …w ośrodkach wsparcia w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia bezdomni niepełnosprawni opłaty pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin seniorzy…
bezdomni niepełnosprawni opłaty pomoc społeczna seniorzy
9. Sesja nr 4 z dnia
2015-02-24
Uchwała nr IV.38.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.02.2015 — zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kwoty dochodu uprawniającego do zasiłku okresowego i celowego na zakup posiłku lub żywności …sprawie podwyższenia kwoty dochodu uprawniającego do zasiłku okresowego i celowego na zakup posiłku lub żywności zasiłki pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
10. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-27
Uchwała nr III.28.15 Rady Miasta Ełku z dn. 27.01.2015 — w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Ełku na rok 2015 …planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Ełku na rok 2015 prace społecznie użyteczne pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …dotyczących: * kształtowania miejskiej polityki społecznej, * ochrony zdrowia i warunków sanitarnych, * funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej i jednostek pomocy społecznej w tym domów pomocy społecznej, domu dziecka, ośrodków rehabilitacyjnych i wychowawczych, * aktywizowania współpracy i zintegrowanych działań organizacji […] Omówienie i dyskusja nad projektem budżetu miasta na rok 2015 w działach: ochrona zdrowia oraz pomoc społeczna. 15:40 2014-12-22 14:30 Opinie Komisji do projektów uchwał; Przyjęcie raportu z realizacji „Strategii Rozwiązywania […] Opinie Komisji do projektow uchwał. 15:35 2015-04-27 14:00 1). Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 Gminy Miasta Ełk, 2). Omówienie sprawozdania z realizacji Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z…
2. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …miejskiej realizowanej przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ełku. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 rok. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku za 2016 rok. Informacja […] przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie; zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ełku […] gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym na terenie miasta Ełku; zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku; w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. Wsparcie Ełckich Rodzin – projekt ZIT; w sprawie regulaminu…
3. Komisja Oświaty i Kultury …spraw podejmowanych przez Wydział - raz na kwartał. 3). Struktura organizacyjna szkół i przedszkoli. 4). Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 Gminy Miasta Ełk. 5). Opinia Komisji do projektów uchwał […] Komisji do projektów uchwał 2015-09-23 14:00 15:20 Raport z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2008-2018” za rok 2014; Inicjatywa lokalna grupy mieszkańców „Zajęcia muzyczne w przedszkolach […] Analiza wysokości płac pracowników administracji i obsługi w szkołach, dodatki motywacyjne i funkcyjne dla nauczycieli, pomoc finansowa w doskonaleniu zawodowym nauczycieli; Opinia Komisji do projektów uchwał 2015-11-19 13:45 15:00 Prezentacja projektu…
4. Komisja Budżetowa i Rozwoju …Opinia Komisji do projektów uchwał 14:30 2015-04-28 10:00 1). Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 Gminy Miasta Ełk, 2). Informacja nt. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 3). Omówienie […] prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 13:00 2017-04-24 11:00 12:48 Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miasta Ełku za rok 2016. Informacja o dochodach i wydatkach budżetu miasta Ełku za I kwartał […] miejskiej realizowanej przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ełku. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 rok. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku za 2016 rok. Informacja…
5. Komisja Sportu i Rekreacji …partnerskiego projektu pn. Lokalne Perspektywy; przyjęcia do realizacji partnerskiego projektu pn. Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej; zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych; wychowawczych […] sprawie zasad wynagradzania nauczycieli i ustalenia regulaminów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Ełku; regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Ełku…
6. Komisja Rewizyjna …Rozpatrzenie skargi na działalność kierownika i pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku 2016-12-19 9:30 9.45 Propozycje do planu pracy komisji na 2017 rok. 2017-02-24 10:00 Rozpatrzenie skargi…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Inne strony

Brak wyników