Wyniki wyszukiwania dla tagu: pomoc społeczna

Uchwały

Wyniki 1–10 z 24 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-27
Uchwała nr III.27.15 Rady Miasta Ełku z dn. 27.01.2015 — w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym na terenie Gminy Miasta Ełk …zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym na terenie Gminy Miasta Ełk mieszkanie chronione Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nieruchomości głównie mieszkania, grunty pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
nieruchomości pomoc społeczna
2. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-27
Uchwała nr III.28.15 Rady Miasta Ełku z dn. 27.01.2015 — w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Ełku na rok 2015 …rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Ełku na rok 2015 prace społecznie użyteczne pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
3. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-27
Uchwała nr III.30.15 Rady Miasta Ełku z dn. 27.01.2015 — w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi …w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi żłobki kluby dziecięce opiekun dzienny pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
dzieci pomoc społeczna
4. Sesja nr 4 z dnia
2015-02-24
Uchwała nr IV.38.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.02.2015 — zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kwoty dochodu uprawniającego do zasiłku okresowego i celowego na zakup posiłku lub żywności …w sprawie podwyższenia kwoty dochodu uprawniającego do zasiłku okresowego i celowego na zakup posiłku lub żywności zasiłki pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
5. Sesja nr 4 z dnia
2015-02-24
Uchwała nr IV.48.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.02.2015 — zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych …IV.48.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
6. Sesja nr 4 z dnia
2015-02-24
Uchwała nr IV.49.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.02.2015 — zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kwoty dochodu uprawniającego do zasiłku okresowego i celowego na zakup posiłku lub żywności …w sprawie podwyższenia kwoty dochodu uprawniającego do zasiłku okresowego i celowego na zakup posiłku lub żywności zasiłki pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
7. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-31
Uchwała nr V.52.15 Rady Miasta Ełku z dn. 31.03.2015 — w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Ełk i jej jednostkom podległym, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych oraz warunków dopuszczalności pomocy de minimis w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc de minimis …Ełk i jej jednostkom podległym, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych oraz warunków dopuszczalności pomocy de minimis w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc de minimis pomoc de minimis współpraca regionalna…
współpraca regionalna
8. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-30
Uchwała nr VIII.78.15 Rady Miasta Ełku z dn. 30.06.2015 — Zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz budowli zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Miasta Ełk w ramach programu pomocy de minimis …prowadzonej przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Miasta Ełk w ramach programu pomocy de minimis podatki nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty podatki…
nieruchomości podatki
9. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-30
Uchwała nr VIII.86.15 Rady Miasta Ełku z dn. 30.06.2015 — Rozpatrzenia skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku oraz pracownika socjalnego tego Ośrodka …VIII.86.15 Rady Miasta Ełku z dn. 30.06.2015 Rozpatrzenia skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku oraz pracownika socjalnego tego Ośrodka skarga skargi…
skargi
10. Sesja nr 9 z dnia
2015-08-25
Uchwała nr IX.94.15 Rady Miasta Ełku z dn. 25.08.2015 — Zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania …opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania usługi opiekuńcze pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rewizyjna …Rozpatrzenie skargi na działalność kierownika i pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku 2016-12-19 9:30 9.45 Propozycje do planu pracy komisji na 2017 rok. 2017-02-24 10:00 Rozpatrzenie skargi…
2. Komisja Budżetowa i Rozwoju …miejskich, 5). Opinia Komisji do projektów uchwał 14:30 2015-04-28 10:00 1). Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 Gminy Miasta Ełk, 2). Informacja nt. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata […] czerwca 2016 r. i dotyczących prac Komisji 2016-08-29 11:00 12:00 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko- Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w […] na rok 2017, w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu, w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikat, w sprawie utworzenia…
3. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …czerwca 2016 r. i dotyczących prac Komisji 2016-08-26 11:00 12:30 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko- Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w […] na rok 2017, w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu, w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikat, w sprawie uchwalenia […] komunikacji miejskiej realizowanej przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ełku. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 rok. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku za 2016 rok…
4. Komisja Oświaty i Kultury …i spraw podejmowanych przez Wydział - raz na kwartał. 3). Struktura organizacyjna szkół i przedszkoli. 4). Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 Gminy Miasta Ełk. 5). Opinia Komisji do projektów uchwał […] Analiza wysokości płac pracowników administracji i obsługi w szkołach, dodatki motywacyjne i funkcyjne dla nauczycieli, pomoc finansowa w doskonaleniu zawodowym nauczycieli; Opinia Komisji do projektów uchwał 2015-11-19 13:45 15:00 Prezentacja projektu […] czerwca 2016 r. i dotyczących prac Komisji 2016-08-24 14:00 14:50 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko- Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w…
5. Komisja Sportu i Rekreacji …sprawie zasad wynagradzania nauczycieli i ustalenia regulaminów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Ełku; regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Ełku…
6. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …spraw dotyczących: * kształtowania miejskiej polityki społecznej, * ochrony zdrowia i warunków sanitarnych, * funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej i jednostek pomocy społecznej w tym domów pomocy społecznej, domu dziecka, ośrodków rehabilitacyjnych i wychowawczych, * aktywizowania współpracy i zintegrowanych działań […] Omówienie i dyskusja nad projektem budżetu miasta na rok 2015 w działach: ochrona zdrowia oraz pomoc społeczna. 15:40 2014-12-22 14:30 Opinie Komisji do projektów uchwał; Przyjęcie raportu z realizacji „Strategii Rozwiązywania […] ełckich, 3). Opinie Komisji do projektow uchwał. 15:35 2015-04-27 14:00 1). Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 Gminy Miasta Ełk, 2). Omówienie sprawozdania z realizacji Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Inne strony

Brak wyników