Wyniki wyszukiwania dla tagu: pomoc społeczna

Uchwały

Wyniki 1–10 z 18
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-27
Uchwała nr III.27.15 Rady Miasta Ełku z dn. 27.01.2015 — w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym na terenie Gminy Miasta Ełk …ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym na terenie Gminy Miasta Ełk mieszkanie chronione Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości pomoc społeczna
2. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-27
Uchwała nr III.28.15 Rady Miasta Ełku z dn. 27.01.2015 — w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Ełku na rok 2015 …dn. 27.01.2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Ełku na rok 2015 prace społecznie użyteczne pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
3. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-27
Uchwała nr III.30.15 Rady Miasta Ełku z dn. 27.01.2015 — w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi …dziennymi żłobki kluby dziecięce opiekun dzienny dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
dzieci pomoc społeczna
4. Sesja nr 4 z dnia
2015-02-24
Uchwała nr IV.38.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.02.2015 — zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kwoty dochodu uprawniającego do zasiłku okresowego i celowego na zakup posiłku lub żywności …sprawie podwyższenia kwoty dochodu uprawniającego do zasiłku okresowego i celowego na zakup posiłku lub żywności zasiłki pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
5. Sesja nr 4 z dnia
2015-02-24
Uchwała nr IV.48.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.02.2015 — zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych …Rady Miasta Ełku z dn. 24.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
6. Sesja nr 4 z dnia
2015-02-24
Uchwała nr IV.49.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.02.2015 — zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kwoty dochodu uprawniającego do zasiłku okresowego i celowego na zakup posiłku lub żywności …sprawie podwyższenia kwoty dochodu uprawniającego do zasiłku okresowego i celowego na zakup posiłku lub żywności zasiłki pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
7. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-30
Uchwała nr VIII.86.15 Rady Miasta Ełku z dn. 30.06.2015 — Rozpatrzenia skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku oraz pracownika socjalnego tego Ośrodka …VIII.86.15 Rady Miasta Ełku z dn. 30.06.2015 Rozpatrzenia skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku oraz pracownika socjalnego tego Ośrodka skarga skargi…
skargi
8. Sesja nr 9 z dnia
2015-08-25
Uchwała nr IX.94.15 Rady Miasta Ełku z dn. 25.08.2015 — Zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania …oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania usługi opiekuńcze pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
9. Sesja nr 10 z dnia
2015-09-29
Uchwała nr X.109.15 Rady Miasta Ełku z dn. 29.09.2015 — Zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku …X.109.15 Rady Miasta Ełku z dn. 29.09.2015 Zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
10. Sesja nr 11 z dnia
2015-10-27
Uchwała nr XI.123.15 Rady Miasta Ełku z dn. 27.10.2015 — Udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2015 roku …z dn. 27.10.2015 Udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2015 roku pomoc finansowa pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Wyniki 1–6 z 6
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rewizyjna …Rozpatrzenie skargi na działalność kierownika i pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku 2016-12-19 9:30 9.45 Propozycje do planu pracy komisji na 2017 rok. 2017-02-24 10:00 Rozpatrzenie skargi…
2. Komisja Budżetowa i Rozwoju …Opinia Komisji do projektów uchwał 14:30 2015-04-28 10:00 1). Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 Gminy Miasta Ełk, 2). Informacja nt. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 3). Omówienie […] prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 13:00 2017-04-24 11:00 12:48 Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miasta Ełku za rok 2016. Informacja o dochodach i wydatkach budżetu miasta Ełku za I kwartał […] miejskiej realizowanej przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ełku. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 rok. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku za 2016 rok. Informacja…
3. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …miejskiej realizowanej przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ełku. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 rok. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku za 2016 rok. Informacja […] przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie; zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ełku […] gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym na terenie miasta Ełku; zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku; w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. Wsparcie Ełckich Rodzin – projekt ZIT; w sprawie regulaminu…
4. Komisja Oświaty i Kultury …spraw podejmowanych przez Wydział - raz na kwartał. 3). Struktura organizacyjna szkół i przedszkoli. 4). Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 Gminy Miasta Ełk. 5). Opinia Komisji do projektów uchwał […] Komisji do projektów uchwał 2015-09-23 14:00 15:20 Raport z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2008-2018” za rok 2014; Inicjatywa lokalna grupy mieszkańców „Zajęcia muzyczne w przedszkolach […] W sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych oraz prac społecznie użytecznych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja w Ełku na rok 2016; w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 1 w…
5. Komisja Sportu i Rekreacji …Prezentacja działalności Mazurskiego Klubu Sportowego w Ełku. Raport z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Ełku na lata 2018-21. Opinia do projektów uchwał w sprawach: zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018; ustalenia […] partnerskiego projektu pn. Lokalne Perspektywy; przyjęcia do realizacji partnerskiego projektu pn. Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej; zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych; wychowawczych […] sprawie zasad wynagradzania nauczycieli i ustalenia regulaminów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Ełku; regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Ełku…
6. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: * kształtowania miejskiej polityki społecznej, * ochrony zdrowia i warunków sanitarnych, * funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej i jednostek pomocy społecznej w tym domów pomocy […] mieszkańców Miasta w zakresie ochrony zdrowia i polityki społecznej, * przeciwdziałania alkoholizmowi i innym zjawiskom patologii społecznej, * przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, * przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu ze szczególnym uwzględnieniem os. z niepełnosprawnościami […] Omówienie i dyskusja nad projektem budżetu miasta na rok 2015 w działach: ochrona zdrowia oraz pomoc społeczna. 15:40 2014-12-22 14:30 Opinie Komisji do projektów uchwał; Przyjęcie raportu z realizacji „Strategii Rozwiązywania…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Inne strony

Brak wyników