Wyniki wyszukiwania dla tagu: opłaty

Uchwały

Wyniki 1–10 z 41 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 25 z dnia
2016-12-20
Uchwała nr XXV.279.16 Rady Miasta Ełku z dn 20.12.2016 — zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk …XXV.279.16 Rady Miasta Ełku z dn 20.12.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza opłaty przedszkola…
dzieci opłaty przedszkola
2. Sesja nr 43 (XLIII) z dnia
2018-03-27
Projekt uchwały nr 25387 — odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia w Klubie Seniora „Senior+” …w ośrodku wsparcia w Klubie Seniora „Senior+” odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia w Klubie Seniora „Senior+” opłaty seniorzy…
opłaty seniorzy
3. Sesja nr 25 z dnia
2016-12-20
Uchwała nr XXV.269.16 Rady Miasta Ełku z dn 20.12.2016 — w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi …w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXV.269.16 Rady Miasta Ełku z dn 20.12.2016 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpady wywóz śmieci, odpady […] komunalne, wysypiska opłaty
odpady opłaty
4. Sesja nr 14 z dnia
2016-01-26
Uchwała nr XIV.153.16 Rady Miasta Ełku z dn 26.01.2016 — zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania …i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania usługi opiekuńcze pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
5. Sesja nr 24 z dnia
2016-11-29
Uchwała nr XXIV.266.16 Rady Miasta Ełku z dn 29.11.2016 — w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków …odpowiedzialnością w Ełku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków opłaty woda i ścieki…
opłaty woda i ścieki
6. Sesja nr 21 z dnia
2016-08-30
Uchwała nr XXI.221.16 Rady Miasta Ełku z dn 30.08.2016 — w sprawie ustalenia oprocentowania przy rozłożeniu na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości …XXI.221.16 Rady Miasta Ełku z dn 30.08.2016 w sprawie ustalenia oprocentowania przy rozłożeniu na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
7. Sesja nr 38 z dnia
2017-11-28
Uchwała nr XXXVIII.379.17 Rady Miasta Ełku z dn. 28.11.2017 — w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków …i zbiorowe odprowadzanie ścieków w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków opłaty woda i ścieki…
opłaty woda i ścieki
8. Sesja nr 9 z dnia
2015-08-25
Uchwała nr IX.94.15 Rady Miasta Ełku z dn. 25.08.2015 — Zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania …i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania usługi opiekuńcze pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
9. Sesja nr 36 z dnia
2017-09-26
Uchwała nr XXXVI.359.17 Rady Miasta Ełku z dn 26.09.2017 — opłaty od posiadania psów …uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty oraz określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów psy XXXVI.359.17 Rady Miasta Ełku z dn 26.09.2017 uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty oraz określenia wysokości stawki opłaty od posiadania […] psów opłaty od posiadania psów opłaty zwierzęta…
opłaty zwierzęta
10. Sesja nr 25 z dnia
2016-12-20
Uchwała nr XXV.278.16 Rady Miasta Ełku z dn 20.12.2016 — w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej …w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej XXV.278.16 Rady Miasta Ełku z dn 20.12.2016 w sprawie określenia wzorów […] deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty
odpady opłaty
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Budżetowa i Rozwoju …i rozpatrywanie spraw dotyczących: * budżetu miasta w zakresie planowania, wykonania oraz zmian, * spraw majątkowych miasta, podatków i opłat lokalnych, * programów gospodarczych, * przyjmowanie programów rozwoju, * planowanie i realizacja inwestycji, * ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, * partnerstw oraz […] i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania; w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar […] wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnej; w sprawie ustalenia cen za przejazdy i wysokości opłata dodatkowych za niedopełnienie obowiązków zapłaty należności przewozowych oraz zasad korzystania z lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta…
2. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania; w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar […] lata 2017-2027; w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ełku na rok 2017; zmieniających uchwałę w sprawie ustalenie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych. 2017-02-27 13:30 Wspólne posiedzenie z Komisją Rodziny, Zdrowia i Pomocy […] w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok; uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty oraz określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Ełku za I…
3. Komisja Oświaty i Kultury …wymienionych w art. 42 ust. 3 - Karty Nauczyciela; ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych; ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w […] Opinia do projektów uchwał w sprawach: zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018; ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobku Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” w Ełku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz […] warunków zwolnienia z tych opłat; wykazu kąpielisk na obszarze miasta Ełku w 2018 roku. 2018-05-24 12:30 14:00 Prezentacja działalności Klubu Judo Shamo Ełk. Opinia do wniosku złożonego przez Kościół Ewangelicko – Metodystyczny…
4. Komisja Sportu i Rekreacji …wymienionych w art. 42 ust. 3 - Karty Nauczyciela; ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych; ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w […] Opinia do projektów uchwał w sprawach: zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018; ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobku Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” w Ełku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz […] warunków zwolnienia z tych opłat; wykazu kąpielisk na obszarze miasta Ełku w 2018 roku. 2018-05-24 12:30 14:00 Prezentacja działalności Klubu Judo Shamo Ełk. Opinia do wniosku złożonego przez Kościół Ewangelicko – Metodystyczny…
5. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania; w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt […] sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Kolbego, Baranki”; w sprawie ustalenia cen za przejazdy i wysokości opłata dodatkowych za niedopełnienie obowiązków zapłaty należności przewozowych oraz zasad korzystania z lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta […] Miasta Ełku; w sprawie zmiany uchwały o wyrażeniu zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta Ełku bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; w sprawie uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanej…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Inne strony

Brak wyników