Wyniki wyszukiwania dla tagu: opłaty

Uchwały

Wyniki 1–10 z 39 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 10 z dnia
2015-09-29
Uchwała nr X.105.15 Rady Miasta Ełku z dn. 29.09.2015 — Określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów …X.105.15 Rady Miasta Ełku z dn. 29.09.2015 Określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów zwierzęta zwierzęta…
zwierzęta
2. Sesja nr 11 z dnia
2015-10-27
Uchwała nr XI.127.15 Rady Miasta Ełku z dn. 27.10.2015 — Określenie wysokości stawki opłaty od posiadania psów …XI.127.15 Rady Miasta Ełku z dn. 27.10.2015 Określenie wysokości stawki opłaty od posiadania psów zwierzęta zwierzęta…
zwierzęta
3. Sesja nr 28 z dnia
2017-03-28
Projekt uchwały nr 21979 — w sprawie Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Ełku …w sprawie Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Ełku opłaty sport zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
opłaty sport zdrowie
4. Sesja nr 15 z dnia
2016-02-23
Uchwała nr XV.167.16 Rady Miasta Ełku z dn 23.02.2016 — w sprawie opłaty targowej …XV.167.16 Rady Miasta Ełku z dn 23.02.2016 W sprawie opłaty targowej opłata targowa opłaty targowiska…
opłaty targowiska
5. Sesja nr 24 z dnia
2016-11-29
Projekt uchwały nr 20974 — w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi …w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty
odpady opłaty
6. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-30
Uchwała nr VIII.79.15 Rady Miasta Ełku z dn. 30.06.2015 — Wyrażenie zgody odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody stwierdzające nieważność uchwały …VIII.79.15 Rady Miasta Ełku z dn. 30.06.2015 Wyrażenie zgody odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody stwierdzające nieważność uchwały bonifikata nieruchomości głównie mieszkania…
nieruchomości
7. Sesja nr 25 z dnia
2016-12-20
Uchwała nr XXV.269.16 Rady Miasta Ełku z dn 20.12.2016 — w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi …w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXV.269.16 Rady Miasta Ełku z dn 20.12.2016 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpady wywóz śmieci, odpady […] komunalne, wysypiska opłaty
odpady opłaty
8. Sesja nr 38 z dnia
2017-11-28
Uchwała nr XXXVIII.379.17 Rady Miasta Ełku z dn. 28.11.2017 — w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków …i zbiorowe odprowadzanie ścieków w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków opłaty woda i ścieki…
opłaty woda i ścieki
9. Sesja nr 20 z dnia
2016-06-23
Uchwała nr XX.212.16 Rady Miasta Ełku z dn 23.06.2016 — w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego …XX.212.16 Rady Miasta Ełku z dn 23.06.2016 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego wysokość stawek drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe opłaty
drogi opłaty
10. Sesja nr 24 z dnia
2016-11-29
Uchwała nr XXIV.263.16 Rady Miasta Ełku z dn 29.11.2016 — w sprawie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi …w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości […] których znajdują się domki letniskowe lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe w sprawie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXIV.263.16 Rady Miasta Ełku z dn 29.11.2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty […] za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe…
odpady opłaty
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania; w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar […] lata 2017-2027; w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ełku na rok 2017; zmieniających uchwałę w sprawie ustalenie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych. 2017-02-27 13:30 Wspólne posiedzenie z Komisją Rodziny, Zdrowia i Pomocy […] w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok; uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty oraz określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Ełku za I…
2. Komisja Budżetowa i Rozwoju …i rozpatrywanie spraw dotyczących: * budżetu miasta w zakresie planowania, wykonania oraz zmian, * spraw majątkowych miasta, podatków i opłat lokalnych, * programów gospodarczych, * przyjmowanie programów rozwoju, * planowanie i realizacja inwestycji, * ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, * partnerstw oraz […] i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania; w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar […] wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnej; w sprawie ustalenia cen za przejazdy i wysokości opłata dodatkowych za niedopełnienie obowiązków zapłaty należności przewozowych oraz zasad korzystania z lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta…
3. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania; w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt […] sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Kolbego, Baranki”; w sprawie ustalenia cen za przejazdy i wysokości opłata dodatkowych za niedopełnienie obowiązków zapłaty należności przewozowych oraz zasad korzystania z lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta […] Miasta Ełku; w sprawie zmiany uchwały o wyrażeniu zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta Ełku bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; w sprawie uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanej…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Inne strony

Brak wyników