Wyniki wyszukiwania dla tagu: środowisko

Uchwały

Wyniki 1–10 z 15 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-23
Uchwała nr II.14.14 Rady Miasta Ełku z dn. 23.12.2014 — uchwalenie „Programu Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2014 – 2017” …II.14.14 Rady Miasta Ełku z dn. 23.12.2014 uchwalenie „Programu Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2014 – 2017” ochrona środowiska środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
2. Sesja nr 37 z dnia
2017-10-24
Uchwała nr XXXVII.369.17 Rady Miasta Ełku z dn. 24.10.2017 — w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody …w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody pomniki pomniki i tablice upamiętniające środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
pomniki środowisko tereny zielone
3. Sesja nr 12 z dnia
2015-11-24
Uchwała nr XII.135.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.11.2015 — w sprawie podjęcia przez Miasto Ełk wieloletniej inwestycji pod nazwą „Poprawa gospodarki wodnościekowej aglomeracji Ełk II” i upoważnienia beneficjenta do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 …beneficjenta do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 gospodarka wodnościekowa woda i ścieki…
woda i ścieki
4. Sesja nr 22 z dnia
2016-09-13
Uchwała nr XXII.237.16 Rady Miasta Ełku z dn 13.09.2016 — w sprawie zmiany uchwały Nr VIII.84.15 Rady Miasta Ełku z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025” wraz z Prognozą Oddziaływania na środowisko …r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025” wraz z Prognozą Oddziaływania na środowisko subregion współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
współpraca regionalna
5. Sesja nr 14 z dnia
2016-01-26
Uchwała nr XIV.155.16 Rady Miasta Ełku z dn 26.01.2016 — zmiany uchwały Nr VIII.84.15 Rady Miasta Ełku z dn. 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko …r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko subregion współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
współpraca regionalna
6. Sesja nr 25 z dnia
2016-12-20
Uchwała nr XXV.270.16 Rady Miasta Ełku z dn 20.12.2016 — w sprawie zmiany uchwały Nr XLII.405.2014 Rady Miasta Ełku z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie aktualizacji „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku do roku 2020" …Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku do roku 2020" Strategia Zrównoważonego Rozwoju Ełku do roku 2020 strategia zrównoważony rozwój środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
7. Sesja nr 10 z dnia
2015-09-29
Uchwała nr X.106.15 Rady Miasta Ełku z dn. 20.09.2015 — Określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska z zakresu ochrony powietrza, ze środków budżetu miasta Ełk przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej …X.106.15 Rady Miasta Ełku z dn. 20.09.2015 Określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska z zakresu ochrony powietrza, ze środków budżetu miasta Ełk przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej […] ochrona środowiska środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
8. Sesja nr 17 z dnia
2016-04-07
Uchwała nr XVII.178.16 Rady Miasta Ełku z dn 07.04.2016 — zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Ełku do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Ełk” …Prezydenta Miasta Ełku do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Ełk” tereny zielone tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
tereny zielone
9. Sesja nr 18 z dnia
2016-04-26
Uchwała nr XVIII.184.16 Rady Miasta Ełku z dn 26.04.2016 — przyjęcie „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko …Ełku z dn 26.04.2016 przyjęcie „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko rewitalizacja rewitalizacja…
rewitalizacja
10. Sesja nr 4 z dnia
2015-02-24
Uchwała nr IV.39.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.02.2015 — zmieniająca uchwałę w sprawie: przyjęcia opracowania „Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 r.” …sprawie: przyjęcia opracowania „Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 r.” redukcja emisji CO2 środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Wyniki 1–2 z 2 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Budżetowa i Rozwoju …r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko; w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich […] Miasta Ełku; w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko; w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnej (działka nr 1541); w sprawie wyrażenia […] r. w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko; w sprawie zmiany uchwały Nr VIII.84.15 Rady Miasta Ełku z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia…
2. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …komunalnego, * bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej, * kreowania miejskiej polityki ekologicznej i zadań inwestycyjnych w ochronie środowiska. 2014-12-12 11:00 Raporty z konsultacji społecznych, dyskusja nt. budżetu miasta na 2015 rok, opinia […] r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko; w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta […] Miasta Ełku; w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko; w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnej (działka nr 1541); w sprawie wyrażenia…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników