Analiza Jawności — cz. 1 BIP Urzędu Miasta

bc
2018-03-06

Po najbliższych jesiennych wyborach wejdzie obowiązek nie tylko rejestracji ale i transmitowania obrad sesji rad gmin i miast. Tymczasem ustawy już teraz nakładają na samorząd sporo obowiązków informacyjnych. W Biuletynie informacji Publicznej powinny znajdować się między innymi informacje o składzie rady, komisji, przynależność klubowa, kontakt do radnych, terminy posiedzeń czy materiału na temat aktów prawnych nad którymi trwają obecnie prace. Sprawdziliśmy jaki dostęp do informacji mają mieszkańcy Miasta Ełku.

Co znajdziemy w BIP Ełku, fot. Strefa 26

 

Zakres

Odpowiedź

Uwagi

1.  Skład i organizacja wewnętrzna rady ostatnich czterech kadencji

a)  Podział rady na kluby,

b)  Indywidualna przynależność klubowa poszczególnych radnych

c)  Zakres informacji o radnych zamieszczonych na BIP

  • Informacja o okręgu z którego radny pochodzi
  • Informacja o ilości uzyskanych głosów
  • Informacja o przynależności klubowej radnego
  • Informacja o członkostwie radnego w komisji rady
  • Zdjęcie radnego

 

Tak

Tak

 

 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

 

 

 

Okręg radnego oraz ilość uzyskanych głosów jest dostępna tylko w protokole z wyborów.

 

Składy komisji są dostępne w zakładce Komisje.

2.  Formy kontaktu z radnymi

a)  Czy na stronie BIP podano którąkolwiek ze wskazanych form kontaktu z radnym?

•             Adres emailowy radnego

•             Numer telefonu radnego

•             Profil na portalu społecznościowym

•             Adres własnej strony www

b)  Czy na stronie BIP zamieszczono informacje o terminie przyjmowania interesantów przez radnych?

c)  Czy na stronie BIP zamieszczono informacje o dniu i terminie przyjmowania interesantów przez przewodniczącego rady?

 

Nie

Nie

Nie

Nie

 

Nie

 

Nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dostępna na tablicy informacyjnej w Biurze Obsługi Rady.

3.  Plany i wyniki prac rady.

a)  Plany pracy organu stanowiącego

•             Czy na stronie BIP jest zamieszczony plan pracy rady na rok bieżący?

•             Czy na stronie BIP podany jest termin najbliższej sesji rady?

•             Czy przed sesją na stronie BIP są zamieszczone jakiekolwiek materiały do ściągnięcia?

•               Czy poza samym protokołem są zamieszczane na BIP jakiekolwiek materiały nie będące jeszcze protokołem?

b)  Wyniki prac organu stanowiącego

•             Czy na stronie BIP są zamieszczone protokoły z sesji?

•             Czy na stronie BIP są zamieszczone treści uchwał z podziałem na lata oraz sesje na których zostały podjęte?

•             Czy istnieje możliwość ściągnięcia zamieszczonych uchwał?

•             Czy  istnieje  na  BIP  odrębna  zakładka  poświęcona  rezolucjom, apelom, oświadczeniom rady?

 

 

Tak

 

Tak

 

Tak

 

Tak

 

 

Tak

 

Tak

 

Tak

 

Tak

 

 

 

 

7 dni przed sesją zamieszczany jest porządek obrad wraz informacją o dacie. Projekty uchwał zamieszczane są w zakładce „Akty prawne”, w różnym terminie od 14 do 2 dni przed sesją. Przy projektach uchwał podpięte są odnoszące się do nich załączniki.

4.  Ujawnienie indywidualnej aktywności radnych

a)  czy  na  stronie  BIP  są  zamieszczone  jakiekolwiek  zakładki umożliwiające zapoznanie się z treścią złożonych przez radnych interpelacji?

b)  czy  na  stronie  BIP  są  zamieszczone  jakiekolwiek  zakładki umożliwiające zapoznanie się z treścią udzielonych radnym odpowiedzi na interpelacje?

 

Nie

 

 

Nie

 

 

5.  Skład  i  organizacja  wewnętrzna  komisji  rady  ostatnich  czterech

kadencji (1998-2002, 2002-2006, 2006-2010, 2010-2014).

a)  Czy  widnieje  na  stronie  BIP  podział  rady  na  komisje  wraz  ze wskazaniem składu komisji?

b)  Czy podany jest dokładny skład osobowy komisji?

Tak/Nie

 

Tak/Nie

Dostępna jest informacja o składzie osobowym rady od 2006 roku, znajdziemy także w BIP protokoły z sesji z tego samego okresu. Dostępna jest również informacja o składzie osobowym komisji (od roku 2006). Informacje o planie pracy, ogłoszenia o terminach i agendzie posiedzeń komisji są niepełne. Najstarsze dokumenty ( komisji) pochodzą z roku 2008. Protokoły z posiedzeń komisji natomiast pojawiają się w BIP od 2010 roku.

6.  Plany i wyniki prac komisji rady

a)  Czy zamieszczony jest roczny harmonogram posiedzeń komisji?

b)  Czy podawany jest termin posiedzenia komisji?

c)  Czy przed posiedzeniem komisji są zamieszczone materiały do ściągnięcia?

d)  Czy zamieszczone są protokoły z posiedzeń komisji?

Tak

TaK

 

Tak

 

Tak

Średnio 7 dni przed.

Porządek obrad oraz projekty uchwał, średnio 5 dni przed.

 

Średnio 30 dni po posiedzeniu.

7.  Rady miast i powiatów – rejestracja

a)  Czy  obrady  organu  stanowiącego  (rady  miasta/rady  powiatu) są transmitowane online w czasie rzeczywistym?

b)  Czy obrady organu stanowiącego (rady miasta/rady powiatu) są rejestrowane w postaci audio lub wideo?

c)  Czy istnieje możliwość pobrania ze strony BIP nagrania z obrad organu stanowiącego (rady miasta/rady powiatu)?

d)  Czy w istnieje możliwość by radni głosowali elektronicznie w trakcie obrad organu stanowiącego (rady miasta/rady powiatu)?

e)  Czy w protokole z obrad rady miasta/rady powiatu zawarta jest informacja o tym, jaki głos oddał każdy z radnych (dotyczy jawnych głosowań)?

f)  Czy w obecnej kadencji 2014-2018 zdarzyło się, aby obrady organu stanowiącego odbywały się z wyłączeniem jawności?

Nie

 

Nie

 

Nie

 

 

Nie

 

 

Nie

 

 

Nie

 

8.  Komisje organów stanowiących — rejestracja

a)  Czy obrady jakiejkolwiek komisji organu stanowiącego (rady miasta/rady powiatu) są transmitowane online w czasie rzeczywistym?

b)  Czy obrady jakiejkolwiek komisji organu stanowiącego (rady miasta/rady powiatu) są rejestrowane w postaci nagrania audio lub wideo?

c)  Czy istnieje możliwość pobrania ze strony BIP nagrania z obrad jakiejkolwiek komisji organu stanowiącego (rady miasta/rady powiatu)?

d)  Czy w bieżącej kadencji 2014-2018 zdarzyło się aby obrady komisji organu stanowiącego odbywały się  z wyłączeniem jawności?

Nie

 

 

Nie

 

 

Nie

 

 

Nie

 

Podsumowanie i dobre praktyki

Bilety Informacji Publicznej w zakresie informacji o Radzie Miasta Ełku zawiera większość choć nie wszystkie informacje wynikające z realizacji  obowiązków  odnoszących  się  do  zasady jawności a wynikających z norm ustawowych . Informacje są zamieszczę w sposób nieintuicyjny, sprawiający trudności w odnalezieniu interesujących fragmentów. Starsze informacje są niepełnie i chaotyczne. Odnalezienie poszukiwanej informacji wymaga znacznej wprawy poruszania się po BIP, dla postronnego niewprawionego mieszkańca może się to okazać niemożliwe.

Dobrą praktyką jest aby:

  • informacja o podziale rady na kluby oraz indywidualnej przynależności klubowej poszczególnych radnych, informacje o członkostwie radnego w komisjach oraz o okręgu z którego radny pochodzi oraz ilości uzyskanych głosów wraz ze zdjęciem były w Biuletynie Informacji Publicznej zebrane w jednym miejscu, tworząc „sylwetkę” radnej lub radnego. Taki sposób przedstawienia można znaleźć w BIP Konina,
  • mieszkańcy z biuletynu mogli dowiedzieć się jak skontaktować się ze swoim reprezentantem ze szczególnym uwzględnieniem dyżurów, przykładowym rozwiązaniem jest BIP Słupska. Znajdziemy tam również  więcej informacji o indywidualnej aktywności radnych w formie tabeli z wnioskami i interpelacjami oraz odpowiedziami odpowiednich organów, co daje przejrzysty obraz aktywności samorządowców,
  • swym zakresem biuletyn obejmował cztery kadencje wstecz (czyli od 2002- 2006)
  • terminy posiedzeń komisji wraz z materiałami do ściągnięcia, a następnie protokoły ukazywały się w regularnym czasie, pozwalającym mieszkańcom na zapoznanie się z nimi przed głosowaniem.

Komentarz i infografika powstały dzięki dofinansowaniu Fundacji Batorego.