Czym różni się obecność od nieobecności radnych?

2017-03-23
Radny Przygodziński 22 marca podpisał listę obecności, uczestnicząc w obranach komisji tylko 10 min.

Wczoraj podczas połączonych prac Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji oraz Oświaty i Kultury, która rozpoczęła się o 12.30 doszło do kuriozalnej sytuacji. Radny Marcin Łukasz Przygodziński dotarł na komisję o 13.45 i uczestniczył w jej ostatnich chwilach, obrady zakończyły się bowiem 10 minut później. Nie przeszkodziło mu to jednak w podpisaniu się na liście obecności.

Skąd to wiemy? Bo nasi wolontariusze uczestniczą w sesjach oraz komisjach Rady Miasta Ełku od końca 2014 roku, przyglądając się jej działaniom. Albo jak określa to urzędniczka Biura Rady Miasta: szukamy dziury w całym i czepiamy się.  No i tym razem też się przyczepiliśmy. Czy jest do czego, oceńcie sami.

Wspomniany wyżej Pan Marcin Przygodziński,  dopiero poznający nową rolę radnego miejskiego, uczy się złej praktyki obowiązującej w ełckiej radzie. Radni często podpisują się na liście znikając przed końcem sesji lub wychodzą kilkakrotnie w trakcie jej trwania nie uczestnicząc w tym czasie
w głosowaniach (na prowadzonym przez nas portalu „Mam Prawo Wiedzieć” taką sytuację oznaczamy jako „głos nieoddany” obok „za/przeciw/ wstrzymał-a się”).  Nie przywołujemy już nawet sytuacji, gdy radny lub radna obecni są podczas obrad jedynie ciałem, duchem załatwiając swoje sprawy w telefonie lub laptopie. Wszystko dzieje się przy milczącym przyzwoleniu przewodniczących oraz innych członków rady.

Co zyskują na tym rozluźnieniu obyczajów nasi przedstawiciele w samorządzie?

Obecność na sesjach oraz przynajmniej jednej, wybranej komisji jest obowiązkiem członków rady. Statut Miasta Ełku głosi w § 64.

„1. Radny otrzymuje dietę za pracę: 1) na sesjach rady, 2) w komisjach, do których został powołany, 3) w zespole kontrolnym komisji rewizyjnej, do którego został powołany.
2. Zasady wypłacania radnym diet określa rada odrębną uchwałą.”

Wysokość miesięcznej diety „zwykłego” radnego w 2017 roku w Ełku to ok. 976 zł, wiceprzewodniczący komisji  otrzyma ok. 1430,  wiceprzewodniczący rady miasta i przewodniczący komisji rady ok. 1560 zł, najwyższa dieta ze względu na funkcję przysługuje przewodniczącemu rady ok. 1950 zł.

Do nieobecności Rada Miasta Ełku podchodzi ,delikatnie mówiąc, mało restrykcyjnie. W uchwalonych przez siebie zasadach ustaliła bowiem, że :

„Za każdą nieobecność z wyjątkiem nieobecności wynikającej z reprezentowania Rady Miasta na zewnątrz oraz uczestnictwa w szkoleniu na podstawie zlecenia Przewodniczącego Rady Miasta,
w danym miesiącu kalendarzowym na posiedzeniu Rady Miasta lub Komisji Rady Miasta, w których radny powinien uczestniczyć, potrąca się 10% stawki diety. 3. Potrąceń o których mowa w § 3 ust. 2 dokonuje się za nieobecność Radnego na sesji Rady Miasta oraz na dwóch wskazanych przez Radnego komisjach Rady Miasta
. 4. Radnemu potrąca się 25% stawki diety, jeśli zadeklarował uczestnictwo tylko w jednej komisji rady.”

Oznacza to, że w miesiącu, w którym radny lub radna będzie nieobecny/a na sesji oraz dwóch wybranych przez siebie komisjach wciąż otrzyma 70% swojej diety, nie wykonując de facto żadnych obowiązków związanych z mandatem.

Mamy propozycję będącą pierwszym krokiem w stronę przejrzystości procesu; wprowadzenie rejestracji wideo sesji i komisji oraz głosowania imienne podczas obrad. Nie będziemy mieli wtedy wątpliwości czy radni sprawują swój mandat przynajmniej na podstawowym poziomie.

 

Źródła:

- STATUT MIASTA EŁKU — Załącznik do uchwały nr XIX.195.16 Rady Miasta Ełku z dnia 25 maja 2016 r.)

- Uchwała nr IV/23/06 Rady Miasta Ełku z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie diet oraz podróży sł- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 966 ze zm.),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. nr 61, poz. 710),

- ustawa budżetowa na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 108).